Novosti

18.09.2018 [Događanja]

Za građane koji zbog drugih obaveza nemaju mogućnost doći u gradsku upravu u uredovnom vremenu, predsjednica Gradskog vijeća Vazma Malnar i zamjenica gradonačelnika Ivana Lakota, nastavljaju s prijemom stranaka svaki drugi utorak, počevši od 25. rujna 2018. godine,, u vremenu od 15.00 do 17,00 sati.

Stranke se primaju u prostorijama gradske uprave, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, uz prethodnu najavu dolaska na broj 051/829-490.

Projekt „Zaželi” – program zapošljavanja žena

Dana 17. rujna 2018. godine, temeljem provedenog javnog Natječaja za prijem djelatnica na određeno vrijeme za obavljanje poslova gerontodomaćica i njegovateljica starijih i nemoćnih – projekt “Zaželi” program zapošljavanja žena „Starimo zajedno“, donesena je odluka o zapošljavanju trinaest (13) kandidatkinja sa kojima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 24 mjeseca. Ugovorom će se definirati sva prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa.

12.09.2018 [Događanja]

Obavještavaju se mještani naselja Plešce i Zamost da neće imati vode zbog zatvaranja vodovodnog sustava, odnosno zbog kvara na vodovodnom sustavu do daljnjeg, odnosno do pronalaska i otklanjanja kvara. Molimo mještane za razumijevanje.

KD Čabranka
direktor Društva: Leonard Vesel

11.09.2018 [Događanja]

Obavijest o privremenoj zabrani prometa za sva vozila na dijelu javne ceste Ž 5185 (Mali Lug – Zamost) od stac. km 5+830 do stac. km 6 + 150 u Zamostu.
Dopunu odluke ŽUC-a preuzmite ovdje.

10.09.2018 [Događanja]

Zbog asfaltiranja prometnice Podgrič – Kupari, biti će zatvoren promet u oba smjera od 11. rujna 2018. godine (utorak) do završetka radova.

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, objavljuje

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
KUHAR/ICA, SSS – na određeno nepuno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
SPREMAČ/ICA, osnovna škola- na određeno nepuno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članak 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Uz prijavu treba priložiti:
– životopis;
– presliku dokaza o stručnoj spremi;
– elektronički zapis od HZMO
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
– uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
– presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom najkasnije do 17.9.2018. do 12,00 sati na adresu Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar 51306 u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za natječaj

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Grad Čabar objavljuje javni poziv osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Starimo zajedno“, program zapošljavanja žena „ZAŽELI“.

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Starimo zajedno“.

Tekst poziva

Obrazac za prijavu