Javna nabava

28.12.2017 [Upisano u Javna nabava]

Objava 27.11.2017.:

Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a..

Poziv na dostavu ponuda

Dodatak objavi 30.11.2017.:

Gospodarski subjekt je postavio pitanje :
„Da li je potrebno dostaviti u natječajnoj dokumentaciji RJEŠENJE izdano od strane Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe stolarskih radova?“

Odgovor Naručitelja glasi:
Na Vaš upit koji se odnosi na tražene dokaze o sposobnosti iz točke 4.1.2 Poziva na dostavu ponude (stranica 4.) koji glasi: „ Za izvršenje predmeta nabave potrebno je dostaviti presliku Ovlaštenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru kojim ponuditelj dokazuje da smije izvoditi predmetne radove.“, potvrđujemo da se predmetni radovi odnose na stolarske radove.

Dodatak objavi 28.12.2017.:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

25.04.2016 [Upisano u Javna nabava]

Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda o nabavi usluga:
Izrada Studije o utjecaju na okoliš za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Peterkov Laz.

Poziv na dostavu ponuda – Studija o utjecaju na okoliš

27.03.2015 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. objavljuje Poziv na dostavu ponuda.
Naručitelj provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti: Ugovor o javnoj nabavi novog maloteretnog kombi vozila putem financijskog leasinga.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 85.000,00 kuna bez PDV-a, uključivo provizije, kamatu i sve troškove u 5 godina otplate.

Poziv na dostavu ponuda – Kombi vozilo

Obrazac 1 – Troškovnik

Obrazac 2 – Ponudbeni list

Obrazac 3 – Podaci o zajednici ponuditelja

Obrazac 4 – Podaci o podizvoditelju

Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6 – Specifikacija tehničkih karakteristika

10.02.2015 [Upisano u Javna nabava]

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) i na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) Gradonačelnik grada Čabra dana 19. prosinca 2014. godine donosi

Plan nabave grada Čabra za 2015. godinu

18.07.2014 [Upisano u Događanja, Javna nabava, Poduzetništvo]

Grad Čabar obljavljuje Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova asfaltiranja i krpanja cesta na području grada Čabra, sukladno troškovniku i pozivu na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti. Radovi se sastoje od pripremnih radova strojnog zarezivanja postojećeg asfalta i čišćenja udarnih rupa, dobave tamponskog materijala i ugradnje novog asfaltnog sloja.

Poziv na dostavu ponuda – asfaltiranje 2014.

29.04.2014 [Upisano u Događanja, Javna nabava]

Grad Čabar obljavljuje Poziv na dostavu ponuda za dobavu i dostavu loživog ulja za potrebe grijanja prostora paviljona dvorca Zrinski u Čabru u postupku nabave bagatelne vrijednosti.

Poziv na dostavu ponuda – lož ulje 2014