Događanja, Javni natječaji

24.03.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11-u nastavku teksta ZSN), raspisuje

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra na radno mjesto:

1. savjetnik za proračun, financije i računovodstvo,
2. viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje  i zaštitu okoliša

Oba na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

1. Za radno mjesto savjetnika za proračun, financije i računovodstvo
– magistar struke / stručni specijalist ekonomske struke (VSS)
– tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu

2. Za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje  i zaštitu okoliša:
– magistar struke/stručni specijalist prirodne ili tehničke struke (VSS) ili stručni prvostupnik prirodne ili tehničke struke (VŠS)
– tri godine radnog iskustva u struci
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim naznačenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz odredbe članka 12. ZNS-a. Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla naprijed navedenu stručnu spremu.

Javni natječaj za prijam u službu – Tekst natječaja

Opis poslova i podaci o plaći

06.03.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. od 02. travnja 2014. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu referenta za komunalne poslove /zamjena za rodiljni dopust/

Broj izvršitelja: 1
Naziv radnog mjesta: referent za komunalne poslove
Ugovor o radu: na određeno vrijeme / do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog dopusta
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Natječaj KTD – referent za komunalne poslove

02.03.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Na temelju  članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru Službene novine Primorsko goranske županije br. 17/14, donosim

Odluku o provedbi i imenovanju povjerenstva javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra

Natječaj JAVNA RASVJETA

26.02.2017 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra :

kč. br.1/825, površine 3392 m2 ( 943 čhv)  i kč. br. 1/826 , površine 6862 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću. Više…

17.11.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Na temelju članka 24. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar i Odluke o poništenju Javnog natječaja i raspisivanju novog Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka d.o.o. Čabar od 17. studenog 2016. godine, Skupština Društva, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 3 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 4 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka d.o.o. Čabar – novi

18.10.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Na temelju članka 24. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar Skupština Društva, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 ) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 3 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 4 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora KD Čabranka

10.10.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Čabra o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu od 7. listopada 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi kao i ostalih programa ostalih neprofitnih organizacija te manifestacija koje će se financirati iz Proračuna Grada Čabra za 2017. godinu.

Natječaj – Javne potrebe 2017.

Upute za prijavu na natječaj

Obrazac osnovni podaci o udruzi

Obrazac osnovni podaci o programu

Obrazac proračuna programa

06.10.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Gradonačelnik Grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za podzakup poslovnog prostora „Brvnara“

Predmet natječaja je podzakup poslovnog prostora koji se nalazi na adresi Frbežari 29, Tršće, pod nazivom „Brvnara“, površine 188,38 m2.

Javni natječaj – podzakup Brvnara

06.10.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Gradonačelnik Grada Čabra raspisuje

Natječaj za dodjelu socijalnih  stipendija  grada Čabra

– grad Čabar dodjeljuje 5 učeničkih i 10 studentskih socijalnih stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području grada Čabra.
– mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 800,00 kuna
– mjesečni iznos stipendije za učenike koji se školuju van područja grada Čabra iznosi 500,00 kuna
– mjesečni iznos stipendije za učenike Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar iznosi 320,00 kn.

Tekst natječaja

Zahtjev za dodjelu socijalne stipendije

Obrazac 1 – Izjava o točnosti podataka

Obrazac 2 – Izjava o broju članova domaćinstva

Obrazac 3 – Druge stipendije

22.08.2016 [Upisano u Događanja, Javni natječaji]

Na temelju članka 6. Zakona o podzakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 57. Statuta grada Čabra („Sl.n. PGŽ“ 33/09, 28/10, 27/12, 14/13 i 10/16) te članka 4. Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra („Sl.n.“ PGŽ 8/99, 10/02, 28/05 i 20/08, 54/09 i 07/11), gradonačelnik Grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za podpodzakup poslovnog prostora „Brvnara“

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi na adresi Frbežari 29, Tršće, pod nazivom „Brvnara“ površine 188,38 m2, u poslovnoj zgradi izgrađenoj na kč. br. 10905/2, zgrada, dvorište i pašnjak, površine 1326 m2, upisanoj u posjedovni list broj 1608 k.o. Čabar. Predmetna čestica prema Identifikaciji  katastarskih čestica prema gruntovnom stanju k.o. Čabar odgovara dijelu zemljišnoknjižne čestice kč.br. 6590/2, oranica kod Brvnare, površine 468 m2 i kč. br. 6594, zgrada, dvorište i pašnjak – brvnara, površine 1255 m2, obje upisane u zk.ul. 1159, k.o. Čabar.

Javni natječaj – Brvnara