Dom za starije i nemoćne osobe

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE GEROVO

Stanovništvo na području Čabra neprestano bilježi progresivno povećanje broja stanovnika starijih od 65 godina. Od ukupno 1.500 kućanstava, čak njih 370 ili 25% su samačka kućanstva, uglavnom starije i nemoćne osobe, starosti 65 i više godina, koje teško brinu o sebi.
Pokrivenost potreba smještaja na području Primorsko-goranske županije je svega 46% što znači da nedostaje 1.350 ležaja ili 54% realnih smještajnih potreba.
S obzirom da na području Čabra ne postoji niti jedan stacionar, potrebe su još više izražene.
Stoga je, sukladno smjernicama rada Grada Čabra, osnovnih i dugoročnih ciljeva, definirana strategija razvoja socijalne skrbi, i to na način izgradnje Doma za pružanje javnih usluga ” brige i skrbi za starije i nemoćne osobe.

Dom bi obuhvatio:
Stambeni dio u kojem bi boravili pokretni korisnici u dvoležajnim spavaonicama ” 30 korisnika
Stacionarni dio u kojem bi boravili teže pokretni i nepokretni korisnici, te bila smještena jedinica za Alzheimerove bolesti i palijativnu skrb ” 60 korisnika
Zajednički dio obuhvatio bi sadržaje i prostorije u funkciji stambenog i stacionarnog dijela

Ukupni kapacitet Doma predviđen je za 90 korisnika.