Savjetovanje sa javnošću

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici- javno savjetovanje

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za 2019. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. listopada 2018. do 12.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na niže predložene tekstove, kako bi se isti mogli razmotriti i uvrstiti u raspravu na sjednici Gradskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra
2. I. izmjene i dopune Proračuna grada Čabra za 2018. godinu
3. Dodatak Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Čabra
5. Odluka o izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar

Prijedlozi se mogu dostaviti putem e-maila: info@cabar.hr

1. 23/01/2018 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra

2. 23/01/2018 – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra

3. 23/01/2018 – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

4. 28/01/2018 – Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu grada Čabra

5. 28/01/2018 – Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Čabra

6. 31/03/2018 – Odluka o Savjetu mladih grada Čabra