Dječji vrtić

DJEČJI VRTIĆ ”BUBA MARA” ČABAR

Sjedište: Čabar, Narodnog oslobođenja 2
Ravnateljica: Laura Turk-Resman

e-mail: bubamaracabar@hotmail.com

Tel: 098 416 024

Fax: 051/821-137

 

POVIJEST VRTIĆA

Bilten 2010/2011

Bilten 2011/2012

Bilten 2012/2013

Plan javne nabave – DV 2013-1

.
Općenito

Osnivač je Grad Čabar koji je osigurao rad vrtića u prostorima mjesnih škola dok se u Prezidu podružnica nalazi u zasebnom objektu koji je u vlasništvu Grada.

Dječji vrtić ˝Buba Mara˝ Čabar djeluje kroz pet podružnica s mješovitim odgojno-obrazovnim skupinama djece i provodi 6 satni odgojno-obrazovni program rada.
Svaka podružnica ima po jednu mješovitu odgojnu skupinu, a u svakoj odgojnoj skupini radi po jedan odgojitelj.

PODRUŽNICE RADNO ODGOJITELJI BROJ
VRIJEME TELEFONA
Gerovo, Zagrebačka 2 07,00-13,00 S. Volf, B. Pleše 098 98 30 755
Tršće, Ivana Kovača 16 07,15-13,15 Jasmina Šebalj 098 98 30 753
Prezid, Goranska 103/1 07,30-13,30 Renata Turk-Malnar 098 98 30 752
Čabar, N.Oslobođenja 5 07,30-13,30 Laura Turk-Resman 098 41 6024
Plešce, A.Muhvića 27 08,00-14,00 Alenka Malnar 098 98 30 756

 

FINANCIRANJE

U 80% troška ekonomske cijene dječjeg vrtića sudjeljuje Grad Čabar dok preostalih 20% podmiruju roditelji djeteta, i to prema slijedećim cijenama:

 • za jedno dijete – 300,00 kn mjesečno
 • svako slijedeće dijete ” 50% popusta

 

KUĆNI RED

Raspored dnevnih aktivnosti:

 • Dolazak u vrtić

Sigurnosno-zaštitni program nalaže sigurnost djece u vrtiću te se zbog toga prostor vrtića zaključava nakon dolaska djece u vrtić.
Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama

 • Centri aktivnosti

Neposredni rad s djecom: korištenje materijala, suradnja s djecom, istraživanje, mirne aktivnosti, rad sa školskim obveznicima, razgovor, iskustva i doživljaj djeteta, tjelovježba, osnovni oblici kretanja, opažanje prirodnih događaja

 • Marenda

Rutine pospremanja, higijenske navike, posluživanje, hranjenje

 • Igre u vanjskom prostoru

IGRE U

PODRUŽNICE DOLAZAK CENTRI MARENDA VANJSKOM
AKTIVNOSTI PROSTORU
Gerovo 07,00-09,00 09,00-12,00 09,40-10,10 12,00-13,00
Tršće 07,15-09,00 09,00-12,15 09,45-10,15 12,15-13,15
Prezid 07,30-09,00 09,00-12,30 09,45-10,15 12,30-13,30
Čabar 07,30-09,00 09,00-12,30 10,00-10,20 12,30-13,30
Plešce 08,00-09,00 09,00-13,00 09,30-10,00 13,00-14,00

 

   Djeca u vrtiću moraju imati dodatnu odjeću (donje rublje, čarape, hlače, majica).

 

   Potrošni materijal roditelji su dužni donositi prema dogovoru (papirnati ručnici, salvete, plastične čaše i plastične žlice).

Proslave dječjih rođendana

   organizirati će se u dogovoru s odgojiteljima.

Prilagodba novoupisane djece

  (uz boravak roditelja u grupi) je tijekom mjeseca rujna u vremenu okupljanja do 09,00 sati.

Polazak djeteta u dječji vrtić – prilagodba

UPISI

Dokumentacija potrebna za upis u dječji vrtić:

Odluka o upisu djece u dječji vrtić 2015.

Javna objava upisa u dječji vrtić 2015.

Zahtjev za upis u dječji vrtić 2015.

Zdravstvena dokumentacija za upis u dječji vrtić 2015.

Izjava roditelja o prebivalištu

Izjava o ovlaštenim osobama pri dolasku i odlasku iz vrtića 2015.

Rezultati anketa za rad ljeti 2014.

DOKUMENTACIJA DJEČJEG VRTIĆA

Dječji vrtić vodi zakonom i drugim propisima utvrđenu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Dječji vrtić ima sljedeće opće akte:
– Statut
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o zaštiti na radu
– Pravilnik o zaštiti od požara
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Dječji vrtić može imati i druge opće akte ako je njihovo donošenje potrebno radi izvršenja zakona, podzakonskih akata ili ovoga Statuta.
Statut i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u dječji vrtić donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Čabra.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Čabra.
Ostale opće akte donosi Upravno vijeće, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da ih donosi neko drugo tijelo dječjeg vrtića.
Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Ravnatelj

Ravnatelj dječjih vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Ravnatelj dječjeg vrtića:
•    predstavlja i zastupa dječji vrtić
•    organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića
•    osigurava sve materijalne, organizacijske i financijske uvjete za provedbu odgojno-obrazovnog rada
•    koordinira sve službe vrtića, u svrhu kvalitetnijeg rada s djecom
•    samostalno donosi odluke u vezi s radom i poslovanjem dječjeg vrtića iz svog djelokruga
•    poduzima sve pravne radnje u ime i za račun dječjeg vrtića
•    provodi odluke upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela
•    podnosi izvješća upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju dječjeg vrtića
•    donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada djelatnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici
•    odgovara za zakonitost rada dječjeg vrtića
•    brine se za ustavna prava i dužnosti djelatnika
•    organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta
•    potpisuje akte dječjeg vrtića

 

Odgojitelj

Neposredan rad s djecom:
•    ostvarivanje zadataka unaprjeđivanja njege, odgoja i naobrazbe djece
•    individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama
•    zbrinjavanje djece
•    rad na zadovoljavanju potreba djece i poticanje razvojnih osobina i sposobnosti-fizioloških i psiholoških potreba: potiču djecu na samostalno oblačenje, obuvanje, uporabu pribora za jelo, održavanje osobne higijene i sličnih navika; organiziraju receptivne i stvaralačke igre u kojima se razvijaju pojedine spoznajne sposobnosti; organiziraju likovne radionice, glazbene aktivnosti i sl.; upoznaju djecu s okolišem s naglaskom razvijanja ekološke svijesti i razvijanja ekoloških navika; organiziraju i potiču socijalne aktivnosti; sudjeluju u oblikovanju cjelokupnog materijalnog prostora vrtića kako bi zadovoljili individualne potrebe djece u tjelesnom, spoznajnom, kreativnom, emocionalnom i socijalnom razvoju
•    organizacija svečanosti i sudjelovanje u javnim manifestacijama

Suradnja s:
•    roditeljima putem individualnih razgovora, suradnja putem ”Kutića za roditelje”, pisanih materijala, roditeljskih sastanaka
•    stručnim timom vrtića (ravnatelj, pedagog i logoped u suradnji s osnovnom školom ”Petar Zrinski” Čabar )
•    ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju (lokalna i šira zajednica)

Planiranje i vođenje dokumentacije:
•    pravovremeno planiranje i dokumentiranje odgojno-naobrazbenog rada podružnica, vođenje dokumentacije o djeci, vođenje imenika, dokumentiranje ostvarivanja satnice, valorizacija planiranih sadržaja i aktivnosti, analiza Godišnjeg plana i programa rada
•    prikupljanje i izrada sredstava za rad, estetsko uređenje prostora

Stručno usavršavanje:
•    ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja; ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja; individualna suradnja sa stručnim timom; praćenje i korištenje stručne literature

Odgovornost:
•    vodi brigu za njegu, odgoj i naobrazbu djece u odgojnim skupinama, didaktički materijal i AV sredstva, odgovara za realizaciju Plana i programa.

Tjedno radno vrijeme odgojitelja 40 sati.

 

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova. Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgojitelji iz reda odgojitelja.
Svi se članovi biraju na razdoblje najviše do četiri godine ili do isteka uvjeta (roditelj, odgajatelj).

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar predstavljaju:
1. Sanja Janeš ”  predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
2. Ivana Lakota ” zamj. predsj. Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
3. Marineta Turk ” članica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
4. Sanja Arh ” članica Upravnog vijeća, predstavnica roditelja
5. Slavica Volf ” članica upravnog vijeća, predstavnica odgojitelja

Upravno vijeće kao upravno tijelo :
•    odlučuje o radu i poslovanju vrtića
•    utvrđuje prijedlog Statuta
•    odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina DV
•    predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića
•    predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića
•    odlučuje o žalbama korisnika usluga
•    odlučuje o usvajanju financijskog plana i godišnjeg obračuna
•    bira ravnatelja, utvrđuje organizaciju rada i radno vrijeme
•    usvaja godišnji program rada kojim se utvrđuju sadržaji programa
•    odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača
•    odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića

Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića koje odlučuje o stručnim pitanjima odgoja i naobrazbe u okviru svojeg djelokruga utvrđenog Zakonom,  Statutom i drugim općim aktima.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima, potiče i promiče stručni rad, daje ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti te obavlja druge stručne poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju Dječjeg vrtića.
Ravnatelj saziva Odgojiteljsko vijeće, priprema sjednice i njima rukovodi. To može i druga osoba koju on ovlasti a mora biti iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Odgojiteljsko vijeće sastaje se, sukladno planu i programu rada, odnosno prema ukazanoj potrebi. Odgojiteljsko vijeće radi kolektivno i odluke se donose samo na sjednicama. Glasovanje je u pravilu javno, dizanjem ruke, ako Odgojiteljsko vijeće ne odluci da se o određenom pitanju glasuje tajno.
Svaka sjednica Odgojiteljskog vijeća vodi se u zapisnik. Zapisničara određuje ravnatelj, odnosno osoba koja rukovodi vijećem. Način sazivanja sjednica te druga pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odgojiteljskog vijeća.