Započinjanje posla

 

U ovoj rubrici nastojali smo svim postojećim poduzetnicima,ali i onima koji to tek žele postati pomoći u pronalasku mnogih korisnih informacija, i to od načina osnivanja obrta i tvrtke, izrade poslovnog plana, informacija o kreditima i porezima do popisa institucija i udruga koje vam mogu pružiti pomoć u počecima vašeg djelovanja kao i daljnjem napredovanju.

Svake godine sve veći broj ljudi odlučuje se na pokretanje vlastitog posla, i to iz više različitih razloga. Ako i vi imate jaku motivaciju i želju za uspjehom, pred vama je veliki izazov. Danas postati poduzetnikom nije teško, ali se svi moramo složiti da poduzetništvo nije lak posao. Najjednostavnije ga možemo usporediti sa šahom. Potrebno je pažljivo planirati svaki potez. Naravno, najvažniji je onaj prvi, ali ako se i pogriješi, u toku igre može se ponovno steći prednost nad protivnikom odnosno pred konkurencijom. Istina je, isto tako, da mnoga nova poduzeća propadaju. No, nemojte da vas to obeshrabri jer ima i velik broj onih koji se uspijevaju održati na tržištu. Nagrade koje slijede nakon uspjeha mogu biti ogromne. Osim zarade, tu je i zadovoljstvo što znamo da smo sve to postigli sami, sloboda upravljanja vlastitim poduzećem, ali s vremenom i veliko zadovoljstvo nakon ugovorenog posla i još veće kada partneri iskažu želju za ponovnom suradnjom.

Za pomoć u dobivanju informacija prilikom otvaranja poduzeća i početka poslovanja sa zadovoljstvom će vam ususret izići i djelatnici Uprave Grada Čabra koji će Vas uputiti kamo i kome se obratiti u svrhu dobivanja potrebne dokumentacije. Svi ćete se složiti da je poduzetništvo pokretač razvoja, a razlog tome je što ono stvara novu vrijednost i zapošljava ljude u našem gradu.

Mogućnosti ulaska u posao su različite: ima li svoju poslovnu ideju, poduzetnik može otvoriti vlastitu tvrtku, kupiti postojeću ili sklopiti posebne vrste ugovora: franšizu ili licencu.

1. KUPOVINA POSTOJEĆE TVRTKE
Poduzetnicima na raspolaganju stoji i mogućnost kupovine već uhodanog poslovanja. Većina poduzetnika prodaju oglašava putem dnevnih novina i različitih vrsta oglasnika. Prije kupovine bilo koje tvrtke poželjno je raspitati se o poslovanju tvrtke, a posebice o dugovanjima (FINA, banke, kupci, konkurencija).

2. FRANŠIZA
Franšiza je oblik poslovne suradnje, u kojemu davatelj franšize (obično tvrtka koja ima uhodano poslovanje) putem franšiznog ugovora ustupa pravo primatelju franšize (obično tvrtka koja tek kreće s poslovanjem ili su joj investicijska sredstva i mogućnosti ulaganja vrlo ograničena) korištenja znanja i načina rada davatelja franšize. Više o ovom obliku započinjanja posla na stranicama Centra za franšizu (www.fransiza.hr) koji djeluje pri osječkom Centru za poduzetništvo.

3. LICENCA
Licenca je ugovor kojim se licencijskom partneru daje neko posebno pravo (proizvodnja nekog proizvoda, uporaba imena, korištenje tehnološkog procesa, distribucija nekog specifičnog proizvoda) uz određenu naknadu. S obzirom na to da postoje različite licence, prije konačne odluke bilo bi dobro potražiti savjet od stručnih osoba. S ciljem poticanja primjene i širenja znanja o intelektualnom vlasništvu pomoću licencnih ugovora u Zagrebu je osnovana Udruga stručnjaka za licenciranje  koja djeluje u sklopu međunarodnog udruženja stručnjaka za licenciranje Licensing Executives Society International (www.lesi.org).

Udruga stručnjaka za licenciranje
10000 Zagreb
Ilica 131
tel./faks 01 37 56 550
e- mail: jasenka.zaninovic@zg.tel.hr

4. OTVARANJE VLASTITE TVRTKE
Kako bismo vam pomogli prilikom odluke o osnivanju vašeg vlastitog poduzeća u nastavku vam dajemo informacije vezane uz način otvaranja društva s ograničenom odgovornošću, dioničkog društva, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva, gospodarskog interesnog udruženja, obrta te zadruge. Nadamo se  da će vam biti od pomoći prilikom donošenja odluke.

 • Društvo s ograničenom odgovornošću – d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću – d.o.o. je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojim sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj. Osnivači društva s ograničenom odgovornošću mogu biti domaće ili strane fizičke odnosno pravne osobe. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću je 20.000,00 kuna.  50% temeljnog uloga može se unijeti ulaganjem stvari i prava. Članovi ne odgovaraju za obveze društva.
Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju društvenog ugovora koji moraju potpisati svi osnivači, a sklapa se u obliku javnobilježničke isprave. Ako društvo osniva samo jedna osoba, društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju koju u obliku javnobilježničkog akta daje osnivač društva. Svoju pravnu osobnost stječe danom upisa u Sudski registar.
Obvezatna tijela društva su uprava i skupština društva. Uprava društva može se sastojati od jednog ili više članova (direktora). Član uprave može biti i strani državljanin. Članove uprave imenuju i opozivaju članovi društva. Ovlasti uprave su vođenje poslova društva, zastupanje društva, uredno vođenje poslovnih knjiga društva, izrada financijskih izvješća te vođenje knjige poslovnih udjela društva.
Nadzorni odbor obvezatno je tijelo samo ako je prosječan broj zaposlenih u godini veći od 300, ako je to za društvo koje obavlja određenu djelatnost određeno posebnim zakonom, ili ako je temeljni kapital društva veći od 600.000 kuna i ima više od 50 članova, ili ako društvo jedinstveno vodi dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću koja moraju imati nadzorni odbor, ili ako je društvo komplementar u komanditnom društvu, a prosječni broj zaposlenih u društvu i komanditnom društvu zajedno je veći od 300. Nadzorni odbor mora imati najmanje tri člana, a ako ih ima više, njihov broj mora biti neparan. Član nadzornog odbora može biti i strani državljanin. Članove nadzornog odbora biraju članovi društva.
Skupština društva obvezatno je tijelo društva s ograničenom odgovornošću. Članovi društva na skupštini društva donose odluke za koje su nadležni prema Zakonu o trgovačkim društvima i odredbama društvenog ugovora.
Rad društva s ograničenom odgovornošću reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03).
Sve potrebne informacije vezane uz postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću možete pronaći na službenim stranicama servisa HITRO.HR (www.hitro.hr)

 • Dioničko društvo – d.d.

Zakon o trgovačkim društvima definira dioničko društvo kao trgovačko društvo u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnome kapitalu podijeljenom na dionice.
Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva.
Temeljni akt dioničkog društva je statut. Njime se uređuje unutarnji ustroj društva. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je kunska protuvrijednost od 200.000,00 kuna.
Dioničko društvo mora imati upravu i nadzorni odbor te mora održavati glavnu skupštinu društva. Statut društva mora odrediti broj članova uprave i nadzornog odbora. Uprava se sastoji od jednog ili više direktora (ukoliko ima više od jednog člana, jedan od njih mora se odrediti predsjednikom) koje imenuje nadzorni odbor na razdoblje od najviše pet godina. Članovi uprave mogu biti hrvatski ili strani državljani. Prava i obveze uprave uključuju vođenje društva, zastupanje, priprema odluka glavne skupštine, priprema ugovora, provođenje odluka glavne skupštine i izvješćivanje nadzornog odbora o pitanjima koja se odnose na upravljanje društvom.
Rad dioničkog društva reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03).

 • Komanditno društvo

Komanditno društvo je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).
Članovi komanditnog društva mogu biti fizičke i pravne osobe, kako domaće, tako i strane. Komanditno je društvo pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar.
Komanditno društvo nema temeljnoga kapitala.
Društvo se osniva ugovorom o osnivanju (društveni ugovor) koji ne mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave. U njemu se moraju odrediti osobe koje u društvu imaju položaj komplementara odnosno komanditora.
Vođenje poslova društva i zastupanje društva povjereno je komplementarima.
Rad komanditnog društva reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03).

 • Javno trgovačko društvo

Javno trgovačko društvo jest trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom.
Član društva ne može bez suglasnosti ostalih članova raspolagati svojim udjelom u društvu.

Javno trgovačko društvo nema temeljni kapital. Ako društvenim ugovorom nije drukčije ugovoreno, članovi moraju u društvo unijeti jednake uloge. Ulozi se mogu sastojati od novca, stvari, prava, rada i drugih usluga i dobara. Vođenje društva povjereno je svim članovima društva. Društvenim ugovorom može se predvidjeti da je samo jedan, ili da su samo neki članovi društva ovlašteni voditi poslove društva. Svaki je član ovlašten zastupati društvo.
Rad komanditnog društva reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03).

 • Gospodarsko interesno udruženje

Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.
Udruženje se može osnovati bez kapitala, a prava članova ne mogu se izraziti vrijednosnim papirima. Članovi društva mogu biti osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a u udruženje se mogu udružiti i osobe koje se bave slobodnim zanimanjima.
Gospodarsko udruženje se osniva sklapanjem ugovora o osnivanju udruženja koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.
Rad gospodarskog interesnog udruženja reguliran je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03).

 • Obrt

Osnivanje obrta jednostavan je postupak, no ovisi o vrsti djelatnosti kojom se želite baviti. U nastavku vam dajemo informacije o tome koji je postupak za osnivanje obrta, koji su Vam dokumenti potrebni za to, koji su troškovi osnivanja  i sl.
Kao i osnivanje trgovačkih društava i osnivanje obrta se provodi u servisu HITRO.HR,  detaljnije: HITRO.HR-Otvaranje obrta

VAŽNO!
U roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti poreznoj upravi, Ispostavi u Čabru, radi upisa u registar poreznih obveznika. Da bi mogli početi obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

Više informacija o obrtima možete pronaći na slijedećim stranicama:
www.hitro.hr
www.eobrt.mingorp.hr ” servis e-Obrt
www.infos.hok.hr ” savjetodavna služba Hrvatske obrtničke komore
O mogućnostima i uvjetima dobivanja potpora pročitajte više na službenim stranicama HBOR-a  (www.hbor.hr ” potpore malim i srednjim poduzetnicima)

 

Razlika između obrta i trgovačkog društva

Postoje određene razlike u poslovanju obrta i trgovačkih društava. Najviše se razlikuju u postupku osnivanja, poreznom tretmanu, vođenju poslovnih knjiga i tretmanu poduzetničke plaće.
Osnivanje obrta i osnivanje društva s ograničenom odgovornošću uvelike se razlikuje.
Za osnivanje obrta za određene djelatnosti potrebna je odgovarajuća stručna sprema. Naime, postoje tri vrste obrta: slobodni, vezani i povlašteni. Za otvaranje slobodnog obrta nije uvjet zanimanje, školska sprema ni iskustvo. Za otvaranje vezanog obrta važan je uvjet stručna sprema, radno iskustvo ili majstorski ispit, dok je za otvaranje povlaštenog obrta potreban određeni stupanj i vrsta stručne spreme prema odredbama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima. Dakle, ukoliko želite otvoriti vezani obrt morate imati odgovarajuću stručnu spremu ili majstorski ispit, ili zaposliti na tim poslovima osobu koja ima traženu spremu ili ispit.
Obrt se otvara prijavom Državnoj upravi Primorsko-goranske županije, u Službi za gospodarstvo, te se upisuje u Obrtni registar.
Za razliku od obrta, osnivanje d.o.o.-a je kompliciranije i zahtjeva više dokumenata, vremena i novaca. Prednost d.o.o.-a je ta što uvjet za osnivanje d.o.o.-a nije stručna sprema niti bilo kakvi ispiti osposobljenosti pa se za otvaranje d.o.o.-a često odlučuju osobe koje nemaju zadovoljavajuću stručnu spremu za otvaranje obrta.
Osim prijave na trgovačkom sudu, podatke o upisu u sudski registar potrebno je objaviti u Narodnim novinama i dnevnom tisku, potrebno je prijaviti osnivanje društva u Poreznoj upravi kako bi se dobio porezni broj, u mirovinskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju itd. pa je registraciju d.o.o.-a u većini slučajeva najbolje prepustiti odvjetničkom uredu.
Sva trgovačka društva, pa tako i d.o.o. obveznici su poreza na dobit. Porez na dobit obračunava se po stopi od 20% na poreznu osnovicu. Porezna osnovica je, najjednostavnije rečeno, razlika između prihoda i rashoda.
Obrtnici su obveznici poreza na dohodak, no ukoliko to žele mogu postati i obveznici poreza na dobit.
Ukoliko obrtnici imaju godišnje primitke veće od 85.000 kn zakon određuje da moraju prijeći u sustav PDV-a. Dok je u sustavu poreza na dohodak, obrtnik ima mogućnost paušalnog plaćanja poreza, dok je kod d.o.o.-a to nemoguće.
Trgovačka društva  (d.o.o.) obvezna su voditi knjige po načelu dvojnog knjigovodstva, a to uključuje vođenje slijedećih knjiga: Dnevnika, Glavne knjige i Pomoćne knjige (analitičke evidencije).
Za razliku od njih, obrti mogu voditi svoje knjige po načelu jednostavnog knjigovodstva, koje je mnogo jednostavnije i omogućava obrtnicima da samostalno vode knjige te pojednostavnjuje postupak. Jednostavno knjigovodstvo podrazumijeva vođenje Knjige primitaka i izdataka, Evidencije o tražbinama i obvezama (knjiga izdanih i primljenih računa) i Popisa dugotrajne imovine. Ukoliko obrtnik pređe u sustav PDV-a, obvezan je voditi knjige prema načelu dvojnog knjigovodstva.
Pritom se knjiženje poslovnih događaja u d.o.o.-u vrši prema načelu fakture (računa) ” dakle kada je račun izdan, a u obrtima prema načelu blagajne ” kada je račun naplaćen. To donosi posebnu pogodnost obrtnicima jer se u njihove primitke računaju samo stvarno naplaćeni računi. Isto tako, tu je i nedostatak d.o.o.-a što PDV moraju uplatiti pri izdavanju računa iako im račun nije uplaćen u roku.
Kod d.o.o., kao i svih ostalih trgovačkih društava, cijela bruto plaća osnivača tj. vlasnika priznaje se kao trošak. No, kod obrtnika samo doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje se priznaju kao troškovi.

 • Zadruga

Zadruga je pravna osoba koja se upisuje u sudski registar, a  uživa posebnu zaštitu države u obavljanju registrirane djelatnosti. Ovdje možete pronaći nešto više informacija o tome koji je postupak osnivanja zadruge.
Zadrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Zadrugari ulažu u zadrugu članske uloge koji moraju biti jednaki, u novcu, stvarima ili pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti.
Prema Zakonu o zadrugama, zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski  i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti ili drugih interesa zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.

Zadruga se osniva ugovorom o osnivanju koji sadrži:
1. ime i prezime osnivača i njihove JMBG, odnosno tvrtku, sjedište pravne osobe,
2. tvrtku i sjedište zadruge,
3. djelatnost
4. visinu članskog uloga, izraženu u novcu, stvarima i pravima u kunskoj protuvrijednosti,
5. rok u kojem se u zadrugu moraju unijeti članski ulozi,
6. prava i obveze osnivača u obavljanju djelatnosti, upravljanju, udjelu u dobiti, odnosno udjelu u pokriću gubitaka, nastupanju u pravnom prometu, u odgovornosti i povratu uloga i drugih sredstava,
7. druge odredbe koje se odnose na osnivanje, poslovanje i prestanak zadruge.
Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave.
Prijava za upis u sudski registar podnosi se nakon održavanja osnivačke skupštine na kojoj su donesena pravila zadruge, izabran upravitelj te imenovani članovi nadzornog odbora ako ga zadruga ima.

U sudski registar se upisuje:
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja zadruge,
2. ukupni iznos članskih uloga,
3. dan sklapanja ugovora o osnivanju,
4. imena članova NO ako ga ima,
5. ime upravitelja,
6. ovlasti za zastupanje zadruge,
7. odgovornost zadrugara.
Zadruga je dužna Rješenje o upisu u sudski registar dostaviti Hrvatskom savezu zadruga u roku od 15 dana od dana upisa.
Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa zadrugara, zadruga i zadružnih saveza osnovan je Hrvatski savez zadruga, koji predstavlja stručno-poslovnu organizaciju zadruga i zadružnih saveza.

 

POSLOVNI PLAN

Poslovni plan ili business plan osnovni je dokument vašeg poduzetničkog pothvata. Namijenjen je ponajprije vama jer definira vaš pothvat, identificira vaše ciljeve i služi kao osobna karta vašeg posla i vas osobno. Zapamtite, ne radite poslovni plan samo zato što to traže banke i financijske institucije kao podlogu za procjenu opravdanosti poduzetničkog pothvata, ali i pogodnosti osoba kojima kane posuditi novac, nego ga radite zato da utvrdite je li vaša ideja doista dobra i koliko ćete od nje zaraditi. Ako je vaš poslovni plan loš, može se dogoditi da izgubite novac koji ste uložili, podršku obitelji u sljedećim pothvatima, ali i prijatelje koji su vam posudili novac. Uz pomoć dobrog poslovnog plana jednostavnije ćete pronaći potencijalne poslovne partnere i ulagače. Sadržaj i opseg poslovnog plana nisu jedinstveni, međutim postoje uobičajeni oblici koji se koriste u toku izrade. Osnovno je da je poslovni plan vaš poslovni plan jer na osnovi njega možete provjeriti kako napredujete
u poslu, koliko ste uspjeli obaviti, a što vas još čeka. Poslovni plan treba biti zanimljiv i jasan, nemojte nadugačko objašnjavati, komplicirati jednostavne stvari u uvjerenju da time dajete težinu svom poduzetničkom poduhvatu jer bi se moglo dogoditi da nakon prvih nekoliko stranica svi izgube interes za daljnje čitanje niti ne doznavši što vi u stvari želite raditi.

Ukoliko krećete u izradu poslovnog plana, ovdje (Poslovni plan poduzetnika) vam dajemo osnovne upute kako ga izraditi.  Adresar konzultanata, koji vam mogu pomoći u izradi, nalazi se na stranicama Odsjeka za malo gospodarstvo Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka. ” Konzultanti za gospodarstvo.
Ukoliko želite procjenu Vaše ideje i pomoć u izradi poslovnog plana, možete se obratiti i stručnim osobama poduzeća PINS d.o.o. u Skradu, a koje je model inkubatora za brdsko-planinsko područje i regionalni inkubator za Gorski kotar pa tako i za Grad Čabar.

 

E-USLUGE

 • Moja uprava

Novi internetski portal za komunikaciju građana i pravnih subjekata s upravom dostupan je pod nazivom Moja uprava. Riječ je o još jednom programu realiziranom u sklopu e-Hrvatske i predstavlja novost u korištenju informacija i usluga javne uprave.

 • e-Usluge državne uprave

e- usluge državne uprave omogućuju potpunu obradu zahtjeva građana ili poslovnog subjekta putem interneta za poslove koje obavljaju agencije ili uredi državne uprave. Za niz usluga omogućeno je interaktivno ispunjavanje formulara i prijava uz autentifikaciju korisnika, čime se pokreće pojedina usluga.

 • HITRO.HR

HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom. Svrha mu je podizanje razine usluga povećanjem brzine, učinkovitosti, fleksibilnosti i transparentnosti rada državne uprave.

 • e-Porezna

e-Porezna je nova usluga koja svim poreznim obveznicima (pravnim i fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj omogućuje jednostavnu, sigurnu i brzu dostavu podataka iz poreznih prijava i poreznih obrazaca.

 • e-PDV

e-PDV je usluga sustava e-Porezna, koja svim obveznicima poreza na dodanu vrijednost omogućuje dostavu podataka o periodičnom obračunu PDV-a za određeno obračunsko razdoblje

 • e-Katastar

e-Katastar je preglednik katastarskih podataka koji služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

 • e-Mirovinsko

– e-Mirovinsko je usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja korisnicima nudi suvremen način poslovanja elektroničkim putem.

 • e-Regos

– e-Regos usluga je namijenjena svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

 • e-Obrt

– e-Obrt elektronička je usluga koja omogućuje upis podataka potrebnih za pokretanje postupka osnivanja obrta.

 • e-Plaćanja

FINA-in servis e-Plaćanja omogućava brže, jednostavnije i jeftinije izvršenje platnih transakcija. Osnovna je prednost FINA-inog servisa pred sličnim servisima korištenje jedne kartice i jednog PIN-a za obavljanje plaćanja sa svih računa otvorenih u različitim bankama. Uz to, FINA-ina e-kartica vam pruža niz dodatnih mogućnosti kao što je predaja godišnjih financijskih izvještaja, web bon, e-Regos, e-PDV i sl.
Web bon je stranica na kojoj se može preuzeti obrazac BON-1 koji sadrži podatke o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja te popis tražitelja koji sadrži podatke o svim tražiteljima koji su u odabranom vremenskom razdoblju preuzeli obrazac BON-1 s podacima nekog poslovnog subjekta.
e-Potpis je usluga čijim se korištenjem mogu potpisati datoteke i dokumenti elektroničkim potpisom i naprednim elektroničkim potpisom te verificirati potpis otpisanih dokumenata
Informacijski sustav Carinske uprava RH nudi web-aplikaciju za podnošenje jedinstvene carinske deklaracije (JCD-a), čime je omogućeno direktno sudjelovanje sudionika u carinskom postupku (otpremnika, uvoznika, izvoznika…).

Stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nude mogućnost pretrage slobodnih radnih mjesta, te dodatne usluge za tražitelje posla i poslodavce. Tako tražitelji posla koji se registriraju mogu se kandidirati na natječaje, kreirati on-line životopis prema EuroPass europskom standardu te komunicirati sa svojim savjetnikom slanjem e-mail poruka. Poslodavcima registracija omogućuje detaljni i napredni pregled poslova, pregled životopisa te prijavu “Tražim radnika”.

HITPOP ili Hrvatski InTernetski Portal za Obrazovanje u Poduzetništvu pokrenut  je temeljem analize potreba malog gospodarstva koja je pokazala da postoji interes za javnim e-servisom za poduzetničko obrazovanje. HITPOP je informativni portal i namijenjen je poduzetnicima i svima koji su zainteresirani za poduzetničko obrazovanje. Organizator i nositelj Projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, dionik je Središnji državni ured za e-Hrvatsku, a suradnici su potporne institucije poduzetništva, obrazovne institucije i akademska zajednica.

 

BESPLATNI INFO TELEFONI I OTVORENI TELEFONI

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao i Ministarstvo financija imaju otvorene besplatne linije na kojima građani i poduzetnici mogu dobiti informacije vezane za započinjanje poslovanja, radno pravo i poreze.

 

 • PODUZETNIČKI INFO TELEFON  0800 234 505 INFO-TELEFON pokrenut je kako bi se postojećim poduzetnicima, a i onima koji to tek namjeravaju biti, olakšao put do poduzetničkog uspjeha. Na jedinstvenom telefonskom broju 0800 – 234 – 505  poduzetnici, kao i oni koji to tek namjeravaju postati, mogu dobiti osnovne informacije o pokretanju samostalnog posla u obrtu, zadrugama i trgovačkim društvima te informacije o postojećim poticajima za malo gospodarstvo. Operateri Info-telefona dostupni su od ponedjeljka do petka, od 08.30 do 16.30 sati.

 

 • INFO TELEFON UPRAVE ZA RAD I TRŽIŠTE RADA pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. U cilju pružanja stručne pomoći i davanja pravnih savjeta državnim i drugim tijelima, pravnim subjektima i građanima, Uprava za rad i tržište rada telefonske informacije i savjete davat će utorkom i četvrtkom od 09.00 do 11.30 sati.
 • za područje radnog prava: Silvana Čolak, viši upravni savjetnik, utorkom, tel. 01/6109-238
  Irena Cvitanović, viši upravni savjetnik, četvrtkom, tel. 01/6109-236
 • za područje tržišta rada i zapošljavanja: Admira Ribičić, viši upravni savjetnik, tel. 01/6106-346
  Vesna Tudek, stručni sutradnik, tel. 01/6106-362
 • za područje zaštite na radu: Zdravko Franić, viši stručni savjetnik, tel. 01/6109-245
  Zdravko Muratti, viši stručni savjetnik, tel. 01/6109-244

 

 • KONTAKT CENTAR POREZNE UPRAVE 0800 66 99 33

Kontakt centar u početnoj fazi rada daje informacije iz područja poreznih oslobođenja i olakšica za građane.
Radno vrijeme kontakt centra je od 09.00 do 15.00 sati.