DJEČJI VRTIĆ “BUBA MARA”
Č A B A R
Čabar, lipanj 2008.

O B A V I J E S T
o upisu djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe
za pedagošku godinu 2008./2009. na području grada Čabra

Prijave za upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2008./2009. na području grada Čabra vršit će se od 16. lipnja ” 23. lipnja 2008. godine, svakodnevno tijekom radnog vremena u svim podružnicama Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar.

Dokumentacija potrebna za upis: domovnica izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu djeteta, liječnička potvrda i obrazac za prijavu koji se preuzima u svim podružnicama.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića