Osnovni razlozi izrade Prve izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Čabra proizašli su iz potrebe za rješavanjem urgentnih zahtjeva čabarskih gospodarstvenika i Poglavarstva grada Čabra za nekoliko manjih izmjena i dopuna osnovnog Plana, koje bi omogućile realizaciju projekata od važnosti za ukupni gospodarski i društveni razvitak lokalne zajednice, rekla je Tamara Morić, stručni suradnik za izradu prostornih planova Javne ustanove Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, na sjednici Gradskog poglavarstva u Čabru. Pored članova Poglavarstva i gospođe Morić istoj su prisustvovali Ljiljana Pavković iz “Hrvatskih voda”, Nena Kvas stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo iz Županijskog Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Delnice Ured u Čabru, te predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata Vidoslav Žagar (“Finvest corp” Čabar), Ivan Šoštarić “Protektor Bandag Katalinić” Gerovo i Alen Lipovac direktor Komunalnog društva “Čabranka” Čabar.

Prema riječima Tamare Morić prva izmjena i dopuna Plana obuhvatila bi zahtjeve na korekciji građevinskog područja poslovnih zona K1 i K3 Gerovo, zatim objedinjavanje prostornog obuhvata planiranog Turističkog i sportsko-rekreacionog centra “Jezero Vode”, ispravak pojmovnika iz osnovnog Plana u skladu s novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te manje korekcije u Tekstualnom dijelu i Odredbama za provođenje osnovnog plana kojima se preciznije određuju pojedini pojmovi ili provedbene mjere u smislu olakšanja provođenja ali bez izmjene osnovnog značenja pojma i bitnih odrednica provedbene mjere. Zatim je iznijela određene detalje vezano uz dostavljene zahtjeve s terena pri čemu je istakla da izmjene Plana ovise o demografskim studijama i Županijskom planu, a stanje na terenu treba uskladiti s planskim dokumentima i interesima gospodarstva i jedinice lokalne samouprave uz provođenje javne rasprave o određenim izrađenim prijedlozima. O svemu iznesenom nije bilo primjedbi poglavara, te su na prijedlog Željka Erenta usvojili zaključak da se predloženi nacrt prijedloga Plana 1. Izmjene o dopune Prostornog plana uređenja grada Čabra prihvaća, a javna rasprava o navedenom dokumentu biti će provedena krajem studenog i početkom prosinca ove godine.

Poglavarstvo grada Čabra prihvatilo je prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra na temelju pisanog ugovora te prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za obavljanje komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta, ulica i trgova na području grada Čabra.

Željko Malnar