Detalj iz sjednice Gradskog vijeća“Prema obračunu, Proračun grada Čabra za 2008. godinu iskazao je krajem godine manjak od 1.974.914 kuna koji će biti pokriven iz prenesenog viška prihoda iz ranijih godina (952.790 kn) te iz tekućih prihoda ostvarenih u 2009. godini (1.022.124 kn)” rečeno je na 28. sjednici Gradskog vijeća u Čabru, posljednjoj u ovom mandatu. Iznoseći konkretne podatke Marija Janeš je napomenula da su od planiranih 21.900.000 kuna realizirani prihodi u visini od 18.829.587 kuna ili 86 % dok su rashodi ostvareni u visini od 20.804.501 kn ili 95 %. “Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture planirano je 8.275.000 kn, a ostvareno 8.580.599 kn dok je za izgradnju komunalne infrastrukture od planiranih 1.325.000 kuna potrošeno 1.316.974 kuna” rekao je Franjo Volf dajući obrazloženje. Oba materijala prihvaćena su bez primjedbi od strane vijećnika, što se ne može reći za prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade. Naime, Gradsko je poglavarstvo predložilo da se vrijednost obračunske jedinice smanji za pedeset posto te da umjesto dosadašnjih 0,24 bude 0,12 kn, na što je primjedbu imao Kristijan Rajšel (SDP) koji je u načelu za određene uštede, ali ne na ovaj način. On, naime, smatra da će tim smanjivanjem vrijednosti boda doći i do smanjenja konkretnih i namjenskih prihoda u gradskom proračuna te će biti upitna realizacija određenih programa u narednom razdoblju. Smatra da bi se trebali odgovornije ponašati i uštede tražiti na drugim mjestima gdje je to moguće i gdje to ne bi značilo smanjivanje određenih prihoda. Obrtu “Muhvić” povjeren je odvoz komunalnog i kućnog otpada u narednih pet godina iako su na ponašanje dosadašnjeg koncesionara određene primjedbe imali Duško Kvaternik (PGS) koji je pitao što je s primjedbama koje su dali obrtnici, dok je Marijan Malnar (HSS) spomenuo probleme vezano uz odvoz smeća s područja Tršća.

Nakon vijećničkog pitanje Duška Kvaternika vezano uz stanje Doma kulture u Gerovu, gdje je dio objekta urušen i traži hitnu sanaciju, prisutnima se prigodnim riječima obratio Marijan Filipović gradonačelnik Čabra. Osvrnuo se na postignute uspjehe tijekom proteklih četiri godina mandata pri čemu je posebno naglasio da je zadovoljan iskazanim jedinstvom stranaka čiji su predstavnici u vijećničkim klupama. Nada se da će takvog zajedništva biti i u narednom mandatu te da će i nova vlast imati podršku svih stranaka u ostvarivanju razvojnih programa ove sredine. Riječi zahvale prisutnima uputio je i Zoranin Kuzele predsjednik Gradskog vijeća Čabar nakon čega je uslijedila podjela knjiga vijećnicima, čime je i završena posljednja sjednica Gradskog vijeća u sadašnjem mandatu.

Željko Malnar