DJEČJI VRTIĆ “BUBA MARA”
Č A B A R
Čabar, svibanj 2009.

O B A V I J E S T

o upisu djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe
za pedagošku godinu 2009./2010. na području grada Čabra

Prijave za upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2009./2010. na području grada Čabra vršit će se od 08. lipnja ” 23. lipnja 2009. godine, svakodnevno tijekom radnog vremena u svim podružnicama Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar.
Dokumentacija potrebna za upis: domovnica izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu djeteta, liječnička potvrda i obrazac za prijavu koji se preuzima u svim podružnicama ili na internet portalu grada Čabra www.cabar.hr.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića

Obrazac za prijavu (upisni list) preuzmite ovdje.