Pojedincima, pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, Poglavarstvu, Gradskom vijeću, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, koji imaju prebivalište na području grada Čabra ili su prijavljeni na području Grada, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja grada Čabra u 2009. godini.

Tekst javnog poziva