Dana, 01. veljače 2010. godine na portalu Grada Čabra objavljena je anketa koja ima za cilj utvrditi stambene potrebe žitelja Grada Čabra rješavanjem stambene potrebe isključivo kupnjom stana u višestambenim građevinama.
Budući je većina građana namjeru utvrđivanja interesa za POS (poticajnu stanogradnju) povezala sa kreditnim poticajima koje je Grad Čabar davao tijekom 2008. godine, želja nam je hodogramom koji slijedi u nastavku, objasniti način dobivanja poticaja koji su predmet ankete POS-a. Upućujemo na činjenicu da je Grad Čabar zainteresiran za uključivanje u POS u dijelu koji se odnosi isključivo na kupnju stana u višestambenoj zgradi ” PROGRAM “A”. Za ostale programe zainteresirani građani mogu stupiti u kontakt sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, ali bez posredovanja Grada Čabra.


Ukoliko rezultati ankete koja je još uvijek dostupna na web portalu Grada Čabra pokažu veći interes za kupnju stanova na našem području, Grad Čabar poduzet će sljedeće aktivnosti:

HODOGRAM AKTIVNOSTI U REALIZACIJI IZGRADNJE I KUPNJE STANA IZ PROGRAMA POS:

1. Grad utvrđuje interes za kupnju stanova iz programa POS-a provođenjem ankete.
2. Grad osigurava zemljište i komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova.
3. Grad i APN ( Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) sklapaju predugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim se utvrđuju svi bitni elementi programa POS-a ( pitanja vezana uz prijenos i cijenu zemljišta, komunalnu infrastrukturu, uređenje okoliša, odricanje od povrata sredstava pri kupnji posebnih skupina kupaca i slično).
4. APN nakon potpisivanja Predugovora raspisuje natječaj za odabir najpovoljnijeg projektnog rješenja, koje treba biti prilagođeno potrebama utvrđenim u anketi te u skladu s elementima iz Predugovora.
5. Grad (Povjerenstvo) raspisuje javni poziv za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova s rokom za prikupljanje ponuda.
6. Nakon utvrđivanja liste reda prvenstva sklapa se Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta na APN.
7. APN ( kao investitor) ugovara izradu projektno tehničke dokumentacije i ishođenje, u suradnji s Gradom, građevinske dozvole.
8. APN raspisuje javni natječaj za odabir izvoditelja radova.
9. APN i Grad zajedno prate i sudjeluju u realizaciji izgradnje.
10. Po završetku izgradnje APN s liste reda prvenstva poziva kupce na prezentaciju programa POS-a prigodom koje se prezentira postupak kupoprodaje stana.
11. Provjera kreditne sposobnosti kupca ( provode banke)-
12. Odabir stana ” provodi se po redoslijedu prvenstva na listi i rezultatima kreditne sposobnosti ( odabir je javan).
13. Potpisivanje predugovora o kupoprodaji.
14. Potpisivanje ugovora o kreditu s poslovnom bankom.
15. Primopredaja ključeva i useljenje.

Slijedom navedenog, molimo sve zainteresirane koji imaju potrebu za uključivanjem u “Program A” POS-a da ispune anketu kako bismo što prije mogli dobiti okvirne podatke i krenuti u realizaciju programa.

U Čabru, veljača 2010. g.

Upravni odjel za poslove uprave i samouprave
Grada Čabra