DJEČJI VRTIĆ “BUBA MARA”
Č A B A R
Čabar, svibanj 2010.

O B A V I J E S T

o upisu djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe
za pedagošku godinu 2010./2011. na području grada Čabra

Prijave za upis djece u program predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2010./2011. na području grada Čabra vršit će se od 17. svibnja ” 17. lipnja 2010. godine, svakodnevno tijekom radnog vremena u svim podružnicama Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar.
Dokumentacija potrebna za upis: domovnica, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu djeteta, liječnička potvrda i obrazac za prijavu koji se preuzima u svim podružnicama.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića