Direktor KD Čabranka donio je 21. travnja 2011. Odluku o cijeni vodnih usluga.
Ovom se Odlukom utvrđuju osnovne cijene vodnih usluga: opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, te iznos vodnih naknada koje su sastavni dio ukupne cijene vode, za područje jedinice lokalne samouprave Grad Čabar.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka je objavljena i na podstranicama Komunalnog društva.