Na temelju članka 37. Izjave o osnivanju KD “”Čabranka” d.o.o. Čabar od 29. srpnja 2004. godine, Nadzorni odbor KD “Čabranka” d.o.o. Čabar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora KD “Čabranka” d.o.o. Čabar

1 izvršitelj na vrijeme od 5 godina

Osim općih uvjeta propisanih člankom 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( “Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 ) kandidati moraju ispunjavati uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 1 godinu radnog iskustva u struci, ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke i 2 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, upravnog ili tehničkog usmjerenja i 3 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja.

Prijavi treba priložiti:
– Životopis,
– presliku domovnice,
– presliku diplome ili svjedodžbe
– presliku radne knjižnice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje ( npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto ), izvornik ili presliku,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Sa kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor.
Prijave se podnose u roku od 8 ( osam ) dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Čabra te na Internet stranici Grada Čabra, na adresu KD “Čabranka” d.o.o. Čabar, s naznakom “za Javni natječaj-izbor i imenovanje direktora”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Broj: 325/043-11
Čabar, 16. kolovoza 2011.g.

NADZORNI ODBOR
KD “”ČABRANKA” d.o.o. ČABAR