Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” 90/11) Grad Čabar objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu ili rekonstruiranu zgradu

Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu

Primorsko-goranskoj županiji
Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ispostava Delnice
Trg 138. brigade HV 4, Delnice

najkasnije do 31.12.2012. godine i protekom toga roka ne može se više podnijeti.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgrada (“Narodne novine” 90/11) opisuje se postupak i uvjeti po kojima se pojedina zgrada može ozakoniti.
Sukladno tome zakonu, nezakonito izgrađena zgrada je nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez dozvole za gradnju, odnosno protivno toj dozvoli, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti do 21. lipnja 2011.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju obavezno se prilaže:

1) geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda

2) tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt

3) dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva

4) uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovog zakona

5) dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi ” sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)

Cjeloviti tekst Zakona: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Za sva potrebna dodatna objašnjenja možete se obratiti u Grad Čabar u uredovno vrijeme ili na broj telefona 829-490.

Ovaj poziv će biti objavljen i na oglasnoj ploči Grada Čabra i oglasnim pločama mjesnih odbora Grada Čabra.

GRAD ČABAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL