Na temelju Odluke Grada Čabra o provedbi projekta “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo”, Rješenja Agencije za javno-privatno partnerstvo RH, Ur.broj: 369-02/11-07; Klasa: UP/I-034-02/II-01/01 od 09. veljače 2011. godine, kojim se Gradu Čabru odobrava provedba projekta “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo” po ugovornom modelu javno privatnog partnerstva, te Rješenja Agencije, Ur.broj: 369-02/11-14, Klasa: UP/I-034-02/11-01/01 od 26. listopada 2011. godine, kojim se potvrđuje da je dokumentacija za nadmetanje sukladna s odobrenim prijedlogom projekta, Grad Čabar je dana 02. studenog, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, objavio Poziv za nadmetanje, odnosno dostavu Zahtjeva za sudjelovanjem Gospodarskih subjekata-natjecatelja koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku JN.
Grad Čabar, kao javni partner/naručitelj traži privatnog partnera/izvršitelja za ostvarenje investicijskog projekta “Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo”, kapaciteta 90 ležaja, po ugovornom modelu JPP.
Grad Čabar je, kao Naručitelj, izradio prostorno-plansku dokumentaciju, program i investicijsku studiju s izlaznom tehničkom specifikacijom, osigurava glavne infrastrukturne priključke i prenosi na Izvršitelja pravo građenja na građevinskom zemljištu, površine 30.000 m2 u vlasništvu 1/1.
Između javnog i privatnog partnera uspostavlja se dugoročni partnerski odnos za razdoblje trajanja ugovora o JPP na rok od 25 godina.
Izvršitelj izrađuje projektnu dokumentaciju, osigurava ishođenje građevinske i uporabne dozvole, financira izgradnju građevine, održava građevinu, upravlja projektom, odnosno izravno naplaćuje pružene usluge od krajnjih korisnika projekta te ostvaruje određenu dobit.

Dokumentaciju javnog nadmetanja za dostavu Zahtjeva za sudjelovanje u prvom stupnju pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom moguće je pogledati na EOJN pod brojem: N-02-V-141943-021111 od 02.11.2011. godine, na web stranici Grada Čabra www.cabar.hr ( javna nabava ) ili preuzeti u prostorijama JUO Grada Čabra.

Za sve dodatne informacije i upite molimo obratiti se:
kontakt telefoni: 051/829 494-Grad Čabar i/ili 091 1218 119 ( e-mail: cet@ri.t-com.hr ) ” CET d.o.o. Rijeka

JPP – Dokumentacija za nadmetanje

Izjava o nekažnjavanju – JPP

Obrazac zahtjeva za sudjelovanje – JPP

Obrazac zahtjeva – zajednica natjecatelja JPP