Novi broj informativnog glasila Grada Čabra:

Dragi kraj 2011, broj 10

Procjena ugroženosti stanovništva, plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite za Grad Čabar:

Zaštita i spašavanje