Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donosi

PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Čabra za 2012. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 20.600.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Proračun Grada Čabra za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a primjenjuju se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/02
Ur. broj: 2108-03-04/1-11-1
Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA
Predsjednik: Zdravko Tomac, v.r.

Kompletan dokument: Proračun Grada Čabra za 2012. godinu
(napomena: dokument je veličine 8.11MB)