“Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07) te čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar

1. Uvjeti: za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
2. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
3. Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi
– potvrdu o položenom stručnom ispitu
– životopis
– presliku domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju.
4. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštom preporučeno ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.
5. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
7. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića
“Buba Mara” Čabar”

Natječaj za imenovanje ravnatelja DV “Buba Mara” Čabar