Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07 i 125/08), članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10) te sukladno Proračunu grada Čabra za 2012. godinu, Gradonačelnik grada Čabra  dana 29. prosinca 2012. godine donosi:

Plan nabave za 2012. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11), članka 57. Statuta Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” broj 33/09, 28/10) te sukladno Proračunu grada Čabra za 2012. godinu, Gradonačelnik grada Čabra  dana 09. siječnja 2012. godine donosi:

Plan nabave za 2012. godinu, 1. izmjena

Plan nabave za 2012. godinu, 2. izmjena

Plan nabave za 2012. godinu, 3. izmjena

Plan nabave za 2012. godinu, 4. izmjena