Temeljem članka 206. Zakona o vodama (NN br. 193/09) i članka 27. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Direktor KD Čabranka d.o.o. donio je dana 01. ožujka 2012. godine Odluku o cijeni vodnih usluga:

Odluka o cijeni vodnih usluga 01.03.2012.