Budući da je iz godine u godinu proračun Grada Čabra sve tanji, u velike projekte i značajnije investicije neće se više moći ići bez zaduživanja. Shvativši to, u Čabru su donijeli odluku o zaduživanju Grada za izgradnju sustava kanalizacije i pročišćivanja otpadnih voda u cilju očuvanja izvorišta Čabranke. U taj veliki projekt Grad Čabar ući će samo ukoliko uspije njihova kandidatura za EU sredstva “Mjere 301 IPARD”, a sredstva iz tog izvora Grad Čabar iskoristio bi za izgradnju sustava kanalizacije i pročišćivanja otpadnih voda u Gerovu, Prezidu i Tršću. Za realizaciju tog projekta potrebno je 11 milijuna kuna, i za tu svotu Grad će, uspije li mu kandidatura u EU, podići kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. HBOR je, ističe gradonačelnik Željko Erent, pristao pa ćemo, ukoliko naša kandidatura uspije, krenuti u to na jedan način fiktivno dizanjem kredita jer ćemo taj novac samo transferirati HBOR-u kao zajmodavcu, a naš dio obveza bit će vezan uz snošenje troškova u visini od 10 do 15 posto, što će biti određeno uvjetima EU programa, rekao je Erent.
(M. Krmpotić, NL)