Člankom 26. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra (Sl.n. PGŽ 07/11) predviđeno je pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva za samce i obitelji koji se griju na drva, a koji nemaju financijskih mogućnosti sami pribaviti ogrjev.
Grad Čabar poziva sve osobe s prebivalištem na našem području da se jave u Gradsku upravu  UKOLIKO ISPUNJAVAJU JEDAN OD SLJEDEĆIH UVJETA:

1. SOCIJALNI UVJET
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to  pravo na pomoć za uzdržavanje  ili  pravo na osobnu invalidninu.

2. UVJET PRIHODA
Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima
– samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna,
– dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
– tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,
– četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,
– obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.
Uvjet prihoda dokazuje se potvrdom o visini dohotka ili mirovine u zadnja tri mjeseca. Pod prihodom se smatra ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji, isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primici koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada ili mirovine iz Hrvatske ili inozemstvu, prihoda od imovine, sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.
U prihode se ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, doplatak za djecu i državna potpora za poljoprivredu.
Pravo na pomoć pri nabavi ogrjeva ima domaćinstvo ili samac  koji se grije na drva, a koji to pravo ne ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb. Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za ogrjev  podnosi se gradskoj upravi Grada Čabra, a obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije može se preuzeti u pisarnici Grada ili na www.cabar.hr.
Visinu jednokratne pomoći pri nabavi ogrjeva određuje nadležno tijelo Primorsko-goranske županije za svaku proračunsku godinu, a za 2012. g. ona iznosi 850,00 kuna.

Pravo na pomoć za ogrjev ne mogu ostvariti osobe koja:
– može sam sebe uzdržavati,
– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,
– ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno motorno vozilo, osim ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije, teško pokretne osobe ili za zadovoljavanje neke druge osnovne životne potrebe,
– ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne koristi ili ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,
– ima u vlasništvu ili posjedu nekretnine čija ukupna površina prelazi 40000 m2, ne računajući nekretninu (stambeni prostor) koji koristi za stanovanje,
– je ostvario sredstva prodajom imovine ili je darovao svoju imovinu u vrijednosti većoj od 25.000,00 kn, u razdoblju od 2 godine prije podnošenja predmetnog zahtjeva.

GRAD ČABAR

Obavijest – tekst
Zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova nabave ogrjeva