Člankom 18. Odluke o socijalnoj skrbi grada Čabra (“Sl. novine PGŽ 07/11) predviđena je mogućnost odobrenja prava na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola. To je pomoć koja se odobrava korisniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane svog djeteta, a odobrava se ukoliko je ispunjen uvjet prihoda za roditelje ili zakonske zastupnike djeteta.

Bez obzira na uvjet prihoda pravo na pomoć odobriti će se roditelju ili zakonskom zastupniku za dijete koje je treće ili daljnje dijete iz obitelji koja ima troje i više djece od kojih najmanje troje istodobno redovito pohađaju nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi.

Pravo na prehranu učenika ostvaruje se samo za vrijeme trajanja školske godine, a koristi se na način da se sredstva u 100% iznosu mjesečne marende prema evidenciji škole izravno uplaćuju na račun osnovne škole po ispostavljenom obračunu od strane škole.

Uvjet prihoda propisan je člankom 14. Odluke o socijalnoj skrbi. Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko ima mjesečne prihode u sljedećim iznosima:
– dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
– tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,
– četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna,
– obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava se za iznos od 500,00 kuna.
Uvjeti prihoda dokazuju se potvrdom o visini dohotka ili mirovine u zadnja tri mjeseca. Pod prihodom se smatra ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji, isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primici koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada ili mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, prihoda od imovine, sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.
U prihode se ne uračunava  pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, doplatak za djecu i državna potpora za poljoprivredu.
Zahtjevi se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar (pisarnica) sa kompletnom dokumentacijom koja je navedena na obrascu zahtjeva. Obrasci se mogu preuzeti u gradskoj upravi ili na web portalu grada Čabra www.cabar.hr.

GRAD ČABAR

Obavijest – tekst

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za subvenciju troškova prehrane učenika osnovnih škola