Temeljem članka 206. Zakona o vodama (NN br. 193/09, 63/11) i članka 27. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Direktor KD Čabranka d.o.o. donosi dana 20. rujna 2012. godine, slijedeću

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.
U Odluci o cijeni vodnih usluga od 01. ožujka 2012. godine članak 3. stavak 2. Odluke, koji glasi: ” Fiksni dio služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. To su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode”, briše se te sada glasi: “Fiksni dio služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. To su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće te podmirenje troškova električne energije.”

Članak 2.
U Odluci o cijeni vodnih usluga od 01. ožujka 2012. godine članak 7. stavak 1. Odluke, koji glasi: “Cijena usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se prema utvrđenom utrošku pitke vode izraženom u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar), koji se očitava dva puta godišnje za fizičke osobe, odnosno četiri puta godišnje za pravne osobe” briše se te sada glasi: ” Cijena usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se prema utvrđenom utrošku pitke vode izraženom u jediničnom iznosu m3 (prostorni metar), koji se očitava četiri puta godišnje za fizičke osobe, odnosno četiri puta godišnje za pravne osobe.

Članak 3.
U Odluci o cijeni vodnih usluga od 01. ožujka 2012. godine članak 7. stavak 3. Odluke, koji glasi:” Korisnik usluge fizička osoba plaća komunalnu uslugu do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec na osnovi primljenih akontacijskih uplatnica, odnosno na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge do 25-tog dana u mjesecu za prethodno šestomjesečno razdoblje”, briše se te sada glasi: “Korisnik usluge fizička osoba plaća komunalnu uslugu do 25-tog u mjesecu za tekući mjesec na osnovi primljenih akontacijskih uplatnica, odnosno na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge do 25-tog dana u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje”.

Članak 4.
Ostale odredbe Odluke o cijeni vodnih usluga od 01. ožujka 2012., ostaju neizmijenjene.

Članak 5.
Ova Odluka o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga stupa na snagu 20. rujna 2012. godine odnosno s danom pribavljanja suglasnosti gradonačelnika Grada Čabra.

Ova Odluka se objavljuje na Internet stranici Grada Čabra.

KLASA: 363-01/12-01/108
URBROJ: 2108-03-05/1-12-2

KD ČABRANKA d.o.o.
Direktor
Leonard Vesel

Odluka o izmjeni odluke o cijeni vodnih usluga 20-09-2012