Temeljem članka 4. i 5. Odluke Gradskog vijeća Grada Čabra o odobravanju sredstava u poljoprivredi za naknadu štete nastale zbog posljedica dugotrajne suše (Klasa: 402-01/12-01/04, Ur.broj: 2108-03-01/1-12-1) od 28. rujna 2012. godine i Zaključka Gradonačelnika Grada Čabra o imenovanju Povjerenstva za obradu zahtjeva i izradu izračuna sredstava za naknadu štete (Klasa: 402-01/12-01/04, Ur.broj: 2108-03-01/1-12-2) od 01. listopada 2012. godine, objavljuje se

Javni poziv

za dodjelu sredstava za naknadu štete zbog posljedica dugotrajne suše

Sredstva se odobravaju u svrhu kupnje i dobave nedostajućih količina stočne hrane (sijena), a radi ublažavanja poteškoća pri opskrbi hrane u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu na području grada Čabra.
Pravo na pomoć ostvaruju poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, po hektaru poljoprivrednih površina iz lista Zahtjeva za potporu za 2012. godinu dostavljenih na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH.
Podnositelji zahtjeva uz prijavu moraju podnijeti presliku liste Zahtjeva za potporu za 2012. godinu dostavljenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH.

Rok za dostavu prijave i liste Zahtjeva je 09. listopada 2012. (utorak).
Prijave se dostavljaju na adresu:

GRAD ČABAR
Povjerenstvo za obradu zahtjeva za naknadu štete u poljoprivredi
Narodnog oslobođenja 2
ČABAR 51306

Nepravovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Čabra.

Predsjednik Povjerenstva:
Predrag Janeš, bacc.ing.agr., v.r.

Javni poziv – poljoprivreda

Poticaji 2012. – OBRAZAC