Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Grada Čabra su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije u interesu grada Čabra. U programe javnih potreba Grada Čabra uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i razvoja turizma.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2013. godinu

Obrazac prijave – 2013