Na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ 33/09, 28/10 i 27/12) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl. novine” PGŽ broj 40/09,07/11, 19/11) Gradonačelnik Grada Čabra donosi

O D L U K U o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra:
Kč. br. 175/9, površine 450 m2 , kč. br. 175/10, površine 450 m2 i kč. br. 175/11, površine 450 m2 sve u k.o. Čabar.

Uvjeti natječaja:
– početna kupoprodajna cijena: 80,00 kn /m2,  uvećano za  troškove provedbe natječaja
– u slučaju da kupac ne uknjiži pravo vlasništva u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, Grad Čabar zadržava pravo raskida istog
– prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno
– u natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe s područja RH i fizičke osobe ” državljani RH;
– pravo na sklapanje ugovora ima osoba koja ispunjava i prihvaća uvjete iz natječaja i koja u pismenoj ponudi navede najviši  iznos otkupnine
– čestice se prema prostornom planu grada Čabra nalaze u zoni R111 (građevinsko područje za izdvojene namjene, sportsko-rekreacijska namjena, sport i rekreacija)
Ponude se podnose na adresu: GRAD ČABAR , NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, ČABAR , s naznakom ” Za natječaj-otkup” , poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Grada, sa prilozima: osnovni podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (adresa, OIB, telefon), presliku osobne iskaznice i domovnice – ako je natjecatelj fizička osoba, za pravne osobe – rješenje o upisu u  sudski registar ili obrtnicu za fizičke osobe-obrtnike (ne starije od 6 mjeseci) , ponuđeni iznos otkupnine;
– rok za podnošenje ponuda je 11. prosinca 2012. do 12,00 sati bez obzira na način dostave
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati,
– Grad Čabar  zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuđača i pravo  potpunog ili djelomičnog poništenja  natječaja.

Gradonačelnik Grada Čabra
Željko Erent, dipl. iur.