GRAD ČABAR
Jedinstveni  upravni odjel
Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Komunalni redar
Klasa:363-04/12-01/26
Ur.br:2108-03-03/2-12-1
Čabar, 13. prosinca 2012.

Vlasnici ili korisnici poslovnih i stambenih objekata
PREDMET: Obavijest o uklanjanju snijega i leda

Obzirom na zimske uvjete, temeljem članka 48. stavak 1. alineja 7. Odluke o komunalnom redu (“Službene novine” PGŽ 14/02, 06/03, 18/09) ukazujemo Vam na primjenu članka 42. iste odluke, prema kojoj se o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade i  ispred ulaza brinu vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi. U slučaju ne postupanja u skladu s navedenim odredbama biti ćemo prisiljeni poduzeti odgovarajuće zakonske mjere.
Vjerujemo da ćemo naići na Vašu suradnju i zajedno poboljšati uvjete življenja i sveopću sigurnost naših mjesta u zimskim mjesecima.

S poštovanjem,
Komunalni redar:
Saša Kovač