Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

2019-10-25T07:16:23+01:0010.02.2013. 16:53|Nadmetanja, Novosti|

Na temelju članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 ), čl.  57. Statuta Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ 33/09, 28/10 i 27/12) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl. novine” PGŽ broj 40/09, 07/11, 19/11) Gradonačelnik Grada Čabra donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra (više…)