Na temelju članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 ), čl.  57. Statuta Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ 33/09, 28/10 i 27/12) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl. novine” PGŽ broj 40/09, 07/11, 19/11) Gradonačelnik Grada Čabra donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra:
kč. br. 2440/8, dvorište pod senicom, površine 632 m2 i kč.br. 2440/9, izgrađeno zemljište i pašnjak pod senicom, površine 194 m2, obje upisane u zk. ul. 1223 k.o. Prezid.

Tekst natječaja

Uvjeti natječaja:
– početna kupoprodajna cijena  : 18,00 kn /m2,  uvećano za  troškove provedbe natječaja,
– zemljište se prodaje u svrhu formiranja građevinskih čestica ( okućnice) uz uvjet da novoformirana čestica ne prelazi površinu od 1000 m2
– kupac se obvezuje u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora dostaviti Gradu Čabru dokaz o izvršenom spajanju kat. čestica. U slučaju da kupac ne provede spajanje kat. čestica u navedenom roku, Grad Čabar zadržava pravo raskida kupoprodajnog ugovora pri čemu se kupac odriče prava na povrat uplaćene kupoprodajne cijene
– u slučaju da kupac ne uknjiži pravo vlasništva u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, grad Čabar zadržava pravo raskida istog.
– prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno
– u natječaju mogu sudjelovati sve registrirane pravne osobe s područja RH i fizičke osobe ” državljani RH;
-pravo na sklapanje ugovora ima osoba koja ispunjava i prihvaća uvjete iz natječaja i koja u pismenoj ponudi navede najviši  iznos otkupnine.
Ponude se podnose na adresu: GRAD ČABAR , NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, ČABAR , s naznakom ” Za natječaj-otkup” , poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Grada, sa prilozima: osnovni podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (adresa, OIB, telefon), presliku osobne iskaznice i domovnice – ako je natjecatelj fizička osoba (ne starije od 6 mjeseci), za pravne osobe – rješenje o upisu u  sudski registar ili obrtnicu za fizičke osobe-obrtnike (ne starije od 6 mjeseci) , ponuđeni iznos otkupnine;
– rok za podnošenje ponuda je 19. veljače  2012. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati,
– Grad Čabar  zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuđača i pravo  potpunog ili djelomičnog poništenja  natječaja.

Gradonačelnik
Željko Erent, dipl. iur.