Objavljene su pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća grada Čabra te pravovaljana zbirna lista za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Čabra:

Kandidacijske liste i zbirna lista kandidatura za Gradsko vijeće grada Čabra

Zbirna lista kandidatura za gradonačelnika grada Čabra