Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 27. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o., Čabar, direktor KD Čabranka d.o.o. donosi dana 06. svibnja 2013. godine, sljedeću

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA