Sukladno čl.44 Statuta Dječjeg vrtića”BubaMara” Čabar (Klasa:012-03/05-01/10, UR.br. 2108/01-05-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BubaMara” Čabar, na sjednici održanoj 18.travnja 2013. godine donosi

Odluku o prijavama za upis djece u Dječji vrtić “BubaMara” Čabar za pedagošku godinu 2013./2014.

Prijave za upis djece vršit će se od 16.05. do 27.05.2013. godine, svakodnevno u vremenu od 8,00 do 9,00 sati,  u svim podružnicama Dječjeg vrtića”BubaMara” Čabar. Obrazac Upisnog lista za prijavu roditelji će preuzeti u podružnicama Dječjeg vrtića. Uz obrazac potrebno je dostaviti  dokumente navedene u Upisnom listu. Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar do 10. lipnja 2013.godine. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u svim podružnicama Dječjeg vrtića “BubaMara” Čabar.

Odluka o prijavama za upis djece u Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar

Upisni list u Dječji vrtić ” Buba Mara” Čabar

Provjera prebivališta roditelja i djece prijavljene za upis u Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Buba Mara” Čabar