Na temelju zaključka Gradonačelnika sa kolegija od 18.06.2013. god. Grad Čabar objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje nabavke kompostera

Grad Čabar sufinancirat će 100 komada PVC posuda za kompostiranje od 350 l u omjeru 50:50, a sve u cilju boljeg postizanja komunalnog standarda i smanjenja biorazgradivog otpada. Cijena kompostera iznosi 320,00 kn.

Rok prijave: do 31. kolovoza 2013.godine ili do isteka zaliha

Pravo na sufinanciranje nabavke kompostera ima:
– Korisnik, građanin ” obveznik komunalne naknade s prebivalištem na području Grada Čabra
– Imati podmirene obveze prema Gradu Čabru
– Svaki korisnik ima pravo na sufinanciranje nabavke jednog kompostera u iznosu od 160,00 kn
– Korisnik će sufinanciranje zatražiti ispunjavanjem Zahtjeva u Odsjeku za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ili na službenoj web stranici Grada Čabra:  www.cabar.hr
– Uplata preostalog dijela od 160,00 kn i provjera podmirenih obveza izvršavat će se u Odsjeku za  proračun, financije i računovodstvo

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u Odsjeku za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Čabra ili na tel. 051/829-571.

Javni poziv – komposteri

Zahtjev za sufinanciranje kompostera