Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra (Klasa: 021-06/13-01/1, Ur.broj: 2108-03-01/1-13-1) od 01. kolovoza 2013. godine, Gradsko vijeće grada Čabra objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra imaju:
– udruge mladih i udruge koje se bave mladima
– učeničko vijeće Srednje škole Čabar
– drugi registrirani oblici organiziranja mladih

Kandidati za članove Savjeta mladih grada Čabra mogu biti osobe s prebivalištem na području grada Čabra u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Prijedlog mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata,
– datum i godinu rođenja,
– prebivalište,
– obrazloženje prijedloga (ovjereno pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja)

Prijedlogu se prilažu:
– rodni list kandidata,
– potvrda o prebivalištu kandidata,
– izvadak iz Registra udruga ne stariji od šest mjeseci, izvadak iz Upisa u sudski registar (posljednji upis) kod Trgovačkog suda u Rijeci (za ustanove), odnosno posljednji upis u neki drugi registar za ostale predlagatelje.

Prijedlozi za kandidate s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici grada Čabra, osobno ili poštom (preporučeno) na adresu Grad Čabar, N. oslobođenja 2, 51306 Čabar, s naznakom “Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih ” ne otvaraj”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA
Predsjednik
Josip Malnar, v.r.

Objavljeno: 06. kolovoza 2013. godine

Javni poziv- savjet mladih