Pročelnik JUO-a Grada Čabra, na temelju članka 8. stavaka 1. i 2. Programa i plana stručnog osposobljavanja osoba primljenih u JUO-a Grada Čabra bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini , KLASA: 130-01/13-01/01 , URBROJ: 2108-03/1-13-1 od 01.03.2013. godine,  objavljuje

JAVNI POZIV  za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini

Prima se u Grad Čabar osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini (u daljnjem tekstu: volonter m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, puno radno vrijeme (osam sati dnevno) i to stupnja obrazovanja  magistra struke (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni prediplomski i diplomski sveučilišni studij (300 ECTS), odnosno ranije VSS, ekonomske struke, jedan volonter.
Dodatni uvjeti : nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se osoba obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Cilj volontiranja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11″ u nastavku teksta: ZSN). Volonteri nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita u skladu sa zakonom (prvi put). Prava i obveze volontera i Grada bit će uređeni ugovorom.

Grad ne planira zaposliti volontera nakon isteka volonterskog staža.
Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje do sada nisu volontirale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 149/09 i 61/11).
Kao volonter ne može biti primljena ni osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Prijavama je potrebno obvezno priložiti (sva dokumentacija može biti u preslikama):
-kratki životopis,
-dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde o završenom stupnju školovanja),
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice),
-presliku radne knjižice (uključujući stranice 6. i 7., tj stranice na koje se upisuju podaci o zaposlenju i stažu) ili drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-vlastoručno potpisanu izjavu, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije 3 mjeseca od dana objave natječaja.

Od kandidata koji bude izabran, prije potpisivanja ugovora, na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu.
Na prijam volontera ne primjenjuju se u potpunosti odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnik JUO-a naknadno će odlučit hoće li za popunu volonterskog mjesta biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Primanje volontera-vježbenika u Grad Čabar provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”. Kandidat kojeg odabere Grad bit će predložen Zavodu. Ugovor o volontiranju bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
Pročelnik JUO-a naknadno će odlučiti hoće li kandidat koji bude izabran morati, i u kojem roku, priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova za koja se primaju.
Prijave se podnose na adresu: Grad Čabar (za volontiranje), Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar, najkasnije do 28. kolovoza 2013. godine u 11,00 sati bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Čabra.

KLASA: 112-06/13-01/03
URBROJ: 2108-03-01/2-13-1
Čabar, 20. kolovoza 2013. g.
Pročelnik Alen Lipovac, dipl. iur., v.r.
Javni poziv