Turistička zajednica grada Čabra objavljuje

JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se sve osobe zainteresirane za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici grada Čabra i to za stručnog prvostupnika ekonomske struke (1 polaznik).
Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
– nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se osoba obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
Zainteresirani kandidati mogu pismenu prijavu podnijeti osobno ili putem pošte na adresu Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar.
Uz  prijavu potrebno je priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice), dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrde o završenom stupnju školovanja), uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, presliku radne knjižice (uključujući stranice 6. i 7., tj. stranice na koje se upisuju podaci o zaposlenju i stažu) ili drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije 3 mjeseca od dana objave javnog poziva.
Od kandidata koji bude izabran, prije potpisivanja ugovora, na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu.
Stručno osposobljavanje provodi se po Programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja. Kandidat kojeg odabere poslodavac bit će predložen Zavodu. Ugovor o volontiranju bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima. Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanja je 12 mjeseci. Polazniku stručnog osposobljavanja isplaćuje se novčana pomoć u iznosu od 1.600,00 kn. Prijaviti se mogu osobe oba spola. Rok za dostavu prijava je 29. kolovoza 2013. godine do 11,00 sati bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj poziv objavljuje se na Zavodu za zapošljavanje, web stranici Grada Čabra i oglasnoj ploči Grada Čabra.

Turistička zajednica grada Čabra

Javni poziv