Na temelju članka 26. st.2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( “NN” broj 10/97, 107/07, 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića”BubaMara” Čabar objavljuje

Natječaj za prijem odgajatelja – 1 izvršitelj , određeno ” puno radno vrijeme

1. Uvjeti: za odgajatelja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

2. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati  kandidati oba spola.

3. Uz prijavu je potrebno priložiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice), presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o položenom stručnom ispitu, životopis i presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od šest mjeseci.
Od kandidata koji bude izabran, prije potpisivanja ugovora, na uvid će biti zatražena dostava izvornika predane dokumentacije.

4. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno u sjedište vrtića, zaključno do  10.rujna 2013.godine do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu DV”BUBA MARA” ČABAR, UPRAVNO VIJEĆE, NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, 51306 ČABAR, s naznakom: “NE OTVARAJ” ” natječaj

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA ” BUBA MARA” ČABAR

Natječaj za prijem odgajatelja – 2013