Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Čabra o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2014. godinu (Klasa: 402-04/13-01/01, Ur.br: 2108-03-01/1-13-1) od 09. listopada 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2014. godinu (za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, tehničke kulture, turizma, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zadovoljavanje potreba mladih i potreba udruga građana).

Poziv za prijavu javnih potreba – 2014.

Obrazac prijave