Na temelju članka 26. st.2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“NN” broj 10/97, 107/07, 94/13 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića”BubaMara” Čabar objavljuje

NATJEČAJ za prijem spremačice

1 izvršitelj , određeno ” nepuno radno vrijeme

1. Uvjeti: za spremačicu  može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete prema članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i članku 26. st.3 Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti
2. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati  kandidati oba spola.
3. Uz prijavu je potrebno priložiti: presliku uvjerenja o završenoj školi, životopis , uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci, sanitarna knjižica
4. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno u sjedište vrtića, zaključno do  28. studeni 2013.godine do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na adresu DV”BUBA MARA” ČABAR, UPRAVNO VIJEĆE, NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, 51306 ČABAR, s naznakom: “NE OTVARAJ” ” natječaj
5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
6. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA ” BUBA MARA” ČABAR

Odluka i tekst natječaja