Na temelju članka 2. stavka 1.  Odluke o socijalnim stipendijama Grada Čabra (“Službene novine PGŽ” 55/12), gradonačelnik Grada Čabra  raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu socijalnih stipendija grada Čabra

1. Grad Čabar dodjeljuje 9 učeničkih i 8 studentskih socijalnih stipendija učenicima i studentima s prebivalištem na području grada Čabra.

2. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 800,00 kuna. Mjesečni iznos stipendije za učenike koji se školuju van područja grada Čabra iznosi 500,00 kuna. Mjesečni iznos stipendije za učenike Srednje škole “Vladimir Nazor” Čabar iznosi 320,00 kn.

3. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od: rujna 2013. godine  do lipnja 2014. godine – za učenike te od listopada 2013. godine do srpnja 2014. godine – za studente.

4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu socijalnih stipendija Grada Čabra imaju učenici i studenti ukoliko udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području Grada Čabra (stipendisti i njihovi roditelji ili skrbnici)         najmanje 5 godina prije raspisivanja natječaja,
– da su redovni učenici ili studenti,
– da oni ili članovi njihova domaćinstva nemaju nepodmirenih, dospjelih obveza prema proračunu Grada Čabra.

5. Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti
– koji su korisnici stipendija prema nekoj drugoj osnovi,
– koji su apsolventi duže od godinu dana,
– koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju,
– čiji je prosjek manji od 2,51 (za učenike i studenta prve godine) .

6. Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako stipendist:
– u vrijeme dobivanja stipendije bude pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora    (punoljetni stipendisti),
– u vrijeme dobivanja stipendije bude isključen iz obrazovne ustanove ili svojevoljno napusti    školovanje,
– u vrijeme dobivanja stipendije bude registriran kao ovisnik opojnih sredstava.

7. Stipendije se dodjeljuju po općem i (u slučaju potrebe) posebnom kriteriju. Opći kriteriji za     dodjelu stipendija su: obiteljske materijalne prilike (prosječni mjesečni prihod po članu        obitelji /domaćinstva u zadnjih 6 mjeseci), struktura domaćinstva (broj članova obitelji/domaćinstva i njihov status) i zdravstveni status (invalidnost člana obitelji/domaćinstva veća od 70 %). U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova utvrđenih na temelju općih kriterija primjenjuje se poseban kriterij – uspjeh u školi.

8. Udovoljavanje uvjetima dokazuje se preslikama sljedećih isprava koje se prilažu uz zahtjev (zahtjev možete preuzeti na www.cabar.hr ):
– preslika osobne iskaznice,
– preslika uvjerenja o prebivalištu, ne starije od tri mjeseca (za sve članove domaćinstva),
– preslika uvjerenja o redovnom upisu u tekuću školsku ili akademsku godinu,
– izjave (obrazac 1, obrazac 2, obrazac 3- može se preuzeti na www.cabar.hr ),
– potvrde o ukupnim prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, rješenje Općinskog suda o alimentaciji, potvrda Zavoda za zapošljavanje, potvrde za sva ostala primanja u obitelji) za razdoblje od zadnjih šest mjeseci,
– svjedodžbe o uspjehu u školi (preslika svjedodžbe prethodne godine, osim kada se radi o učenicima prvog razreda koji dostavljaju presliku svjedodžbi 7. i 8. razreda osnovne škole),
– studenti prve godine studija uz svjedodžbu četvrtog razreda dostavljaju i presliku svjedodžbe državne mature,
– uvjerenje o položenim ispitima na fakultetu ili preslika indeksa, te za apsolvente potvrda fakulteta o početku apsolventskog staža,
– rješenje Mirovinskog osiguranja (za dokazivanje zdravstvenog statusa ukoliko u obitelji  živi član čija je invalidnost veća od 70%).

9. Zamolbe se dostavljaju osobno u pisarnicu Grada Čabra ili preporučeno poštom na adresu Narodnog oslobođenja 2, Čabar, s naznakom: STIPENDIJE ” NE OTVARAJ, najkasnije do 02. prosinca  2013. g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Nepravovremene i nepotpune zamolbe ne će se razmatrati.

10. Gradonačelnik zadržava prava potpunog ili djelomičnog poništenja natječaja pri čemu kandidati nemaju pravo na povrat sredstava utrošenih za ishodovanje potrebne dokumentacije.

11. Svi ostali uvjeti dodjele stipendija navedeni su u Odluci o socijalnim stipendijama Grada Čabra (“Sl. novine PGŽ” 55/12), a potpisom zahtjeva za odobrenjem socijalne stipendije, podnositelj potvrđuje da je  upoznat sa sadržajem navedene Odluke.

12. Ukoliko se u određenoj kategoriji ne javi dovoljan broj kandidata (studenti ili učenici), gradonačelnik zadržava pravo preraspodjele sredstava u drugu kategoriju.

Gradonačelnik grada Čabra
Kristijan Rajšel, prof.

Odluka o socijalnim stipendijama Grada Čabra

Natječaj za dodjelu socijalnih stipendija

Zahtjev za dodjelu socijalne stipendije

Obrazac 1 – Izjava o točnosti podataka

Obrazac 2 – Izjava o broju članova domaćinstva

Obrazac 3 ” Izjava o drugim stipendijama