Na temelju članka 57. Statuta grada Čabra (“Sl.n. PGŽ” br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 5. Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl.n. PGŽ” br. 08/99, 10/02, 28/05, 20/08, 54/09 i 07/11), gradonačelnik Grada Čabra donosi

ODLUKU o raspisivanju natječaja za davanje u najam stambenog prostora

Predmet natječaja je davanje u najam stana na adresi:
1. Plešce, Antuna Muhvića 1, (zgrada društvenog doma) ukupne površine 34,35 m2.
Početna mjesečna najamnina: 5,00 kn/m2, ugovor sa sklapa na vrijeme od 5 godina.

Prednost najma imaju:
– osobe s prebivalištem na području Grada Čabra,
– osobe koje nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Grada Čabra pogodnu za stanovanje, kao ni članovi njihovoga domaćinstva,
– osobe u stambenom statusu:
a) najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom (podstanari)
b) stanovanje s roditeljima ili supružnikovim roditeljima.

Uz zamolbu potrebno je priložiti: uvjerenje o prebivalištu (za podnositelja i sve članove kućanstva, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 3 mjeseca); za dokazivanje statusa najmoprimca (podstanara): ugovor o najmu stana zaključen s fizičkom ili pravnom osobom, a u slučaju da ugovor nije zaključen, ovjerene izjave podnositelja prijave i dva svjedoka o stambenom statusu; za dokazivanje statusa stanovanja s roditeljima ili supružnikovim roditeljima: izjava podnositelja prijave i roditelja s kojima je podnositelj u zajedničkom domaćinstvu te relevantna dokumentacija koja ukazuje na vlasništvo stambenog prostora (dokaz vlasništva, ugovor o korištenju stana i dr.); izjava podnositelja da on ili članovi njegova domaćinstva nemaju na području Grada Čabra stan ili kuću pogodnu za stanovanje; potvrda o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi podnositelja prijave ili člana domaćinstva prema Gradu Čabru ili Komunalnom društvu u vlasništvu Grada  Čabra.

Stan se izdaje u najam u viđenom stanju te Grad ne odgovora za eventualne sadašnje ili buduće nedostatke. Najmoprimac je dužan u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja najma početi koristiti stan u namijenjenu svrhu. Prestanak redovnog korištenja stana, uvjet je raskida ugovora o najmu.
Zainteresirane osobe mogu razgledati stan dana 27. studenog 2013. u 9,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 829-495 ili 829-490.
Ugovor o najmu sklopit će se sa ponuditeljem koji uz najvišu ponuđenu najamninu udovoljava jednom ili više uvjeta za prednost.
Po raskidu ili prestanku važenja ugovora o najmu stana najmoprimac nema prava na povrat uloženih sredstava u stan.

Rok za podnošenje prijava je do 12,00 sati 02. prosinca 2013. godine bez obzira na način dostave.
Prijava s propisanim ispravama kojima podnositelj dokazuje ispunjavanje uvjeta za davanje u najam stana podnosi se na adresu: Grad Čabar, Narodnog oslob. 2, Čabar poštom preporučeno ili u pisarnici Gradske uprave svakog radnog dana natječajnog roka.
Prijave podnesene izvan roka ili nepotpune neće se razmatrati.
Gradonačelnik zadržava pravo potpunog ili djelomičnog poništenja natječaja.

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel, prof.

Natječaj stan Plešce