Na temelju članka 57. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 2. stavka 1. Odluke o socijalnim stipendijama grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 55/12) gradonačelnik grada Čabra donosi

O D L U K U o produženju roka za prijavu na natječaj za dodjelu socijalnih stipendija grada Čabra

I. Produžuje se rok za prijavu učenika i studenata na natječaj za dodjelu socijalnih stipendija grada Čabra.
II. Zamolbe se dostavljaju osobno u pisarnicu grada Čabra ili preporučeno poštom na adresu Narodnog oslobođenja 2, Čabar, s naznakom: STIPENDIJE ” NE OTVARAJ, najkasnije do 11. prosinca 2013. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
III. Ostale točke natječaja objavljenog dana 24. studenog 2013. godine na www.cabar.hr  ostaju nepromijenjene.
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 604-01/13-01/02
URBROJ:2108-02/1-13-24
Čabar, 04. prosinca 2013. godine

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel, prof.

Odluka o produžetku roka za prijavu