Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana PGŽ od 04. veljače 2014. g. o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave na području Gorskog kotara u PGŽ, Grad Čabar upućuje

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Pozivamo sve  fizičke osobe i poduzetnike da najkasnije do 21. veljače 2014. godine prijave štetu nastalu uslijed elementarne nepogode proglašene dana 04. veljače 2014. godine, gradskom povjerenstvu grada Čabra,  u prostorijama gradske uprave Narodnog oslobođenja 2, Čabar,  svakim radnim danom od 07,00 ” 14,30  ili putem pošte. Gradsko povjerenstvo dužno je u roku od dva mjeseca od početka elementarne nepogode prijaviti  štetu Županijskom i Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Šteta prijavljena nakon tog roka neće se razmatrati.
Kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode. Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.
Obrasce možete preuzeti osobno u prostorijama gradske uprave grada Čabra ili na internet stranici www.cabar.hr . Uz obrazac fizičke osobe prilažu broj tekućeg računa, poduzetnici broj žiro računa. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji. Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuje odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe ukoliko je to povjerenstvo oformljeno.

Pravne osobe uz prijavu podnose:
a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d) kopiju registracije tvrtke
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete.

Uz prijavu štete svi moraju priložiti posjedovni list ili zemljišno knjižni izvadak za nekretninu za koju se prijavljuje šteta (može i e-izvadci), kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.
U prijavi štete na poljoprivrednim i šumskim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica. Podaci za voćke iskazuju se u broju stabala.

Po primitku prijava, gradsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Državnom i županijskom povjerenstvu.

Za sve informacije možete nam se obratiti u gradskoj upravi grada Čabra ili putem telefona 829-490.

Grad Čabar

Obrazac prijave (.doc)

Obrazac prijave (.docx)

Obrazac prijave (.pdf)