Na temelju članka  10. Plana upisa djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar 29.05.2014., objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015. GODINU

– Zahtjevi za upis primat će se od 02.06 2014. godine do zaključno 13.06.2014. godine u podružnicama Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 9,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području grada Čabra  i roditelji koji nemaju prebivalište na području grada Čabra ukoliko ima slobodnih mjesta nakon upisa djece s područja grada Čabra,a  koja navršavaju: tri godine života do 01.02.2015.g. za 6 satni odgojno obrazovni program .
Djeca se upisuju u vrtić  uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Plana upisa djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar.
– Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Plana, a preuzima se u podružnicama Dječjeg vrtića  ili na mrežnim stranicama kao  i  navedeni obrasci  (potvrdu o sistematskom pregledu, karton cijepljenja,potvrdu o mjestu prebivališta, izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete )
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu za upis.
Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu,  Ugovor o pružanju usluga, Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete u vrtić i iz vrtića,  jednokratna  uplata akontacije u svrhu nabavke potrošnog materijala u iznosu od 150,00 kn,  roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića i internet stranicama dječjeg vrtića ili osnivača do 11.srpnja 2014.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u podružnice dječjeg vrtića.
Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon  098 416 024 svakog radnog dana u vremenu od 13.00-15.00 sati

Predsjednica upravnog vijeća
Sanja Janeš

Odluka o upisu djece

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Buba Mara Čabar za pedagošku godinu 2014-15

Plan upisa 2014.

Zahtjev za upis 2014.

Zdravstvena dokumentacija za upis u vrtić

Potvrda o mjestu prebivališta 2014.

Izjava o ovlaštenim osobama pri dolasku u vrtić i odlasku iz vrtića 2014.