Na temelju članaka 1a, 20. i 35.stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članka 4.,5.,6., i 23. Plana upisa djece i ostvarivanje prava i obveze korisnika usluga u dječjem vrtiću Buba Mara Čabar od 21.05.2014., članka 19. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara i Javne objave za upis djece u Dječji vrtić Buba Mara ravnateljica vrtića donosi:

ODLUKU
o upisu djece u dječji vrtić BUBA MARA Čabar za pedagošku godinu 2014./2015.

Korisnici programa dječjeg vrtića Buba Mara