Na temelju članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Čabranka d.o.o. Čabar, direktor društva donosi

Odluku o zabrani samostalnih popravaka i sanacije na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Čabra

Članak 1.
Ovom Odlukom Komunalno društvo “Čabranka” d.o.o. Čabar u svojstvu javnog isporučitelja vodnih usluga na području grada Čabra, za sve fizičke i pravne osobe utvrđuje obvezu prethodnog obavještavanja o kvarovima i puknućima na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje te zabranu samostalnih popravaka i sanacije na istima.

Članak 2.
Za svako samostalno poduzimanje popravaka i sanacije na javnom sustavu vodoopskrbe i odvodnje, Komunalno društvo “Čabranka” d.o.o. Čabar pokrenuti će sudski postupak za naknadu prouzročene štete.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
Ova Odluka javno je objavljena na oglasnoj ploči Društva te internet stranici grada Čabra.

Čabar, 19. kolovoza 2014. godine
Klasa: 363-01/14-01/113
Urbroj: 2108-03-05/1-14-1
Direktor: Leonard Vesel